25 26 269. 270. 271. 272. 3 stukken. 276. 277. 1 bundel. Stukken betreffende den Schuttap. 278. 279. Request aan de St. Jorisconfrerie van Jacques Rochus met verzoek om gedeeltelijke teruggave van de som door hem aan de confrérie betaald voor zynen broeder, ..uyt saken van den schuttap”. Marginale beschikking van Deken en Hoofdmannen: „Habeat patientiam vooralsnoch” d.d. 1578 Mei 9. Met een request van Hans van Deel, gehuwd met de weduwe van Jacques Rochus, houdende hetzelfde verzoek. Ongedateerd ,16e eeuw). 2 stukken. Uitspraak van deken, hoofdmannen en raden van de St. Jorisconfrerie in een geschil tusschen den pachter van den schuttap en Jan Maertenss. waard te Scheveningen. 1688 September 4. Met bijbehoorende notarieele acte d.d. 1688 Mei 20. 2 stukken. Rekening van Gerard van Corsbergen en Anthonis van Cats, doelmeesters der St. Jorisconfrerie van de ont vangst van de bydragen der gildebroeders in de kosten tot reparatie van de groote bovenkamer van het doel- huis, etc., en van uitgaven aan die reparatiön. (Afgehoord door deken en hoofdlieden.) 1581. 1 stuk. Rekeningen van Reyer Franss, van Groenewegen over ontvangen doodschulden en desbetreffende uitgaven. 1615/1618. (exemplaar voor den rendant). 1618/1626. 2 stukken. Journaal van de St. Jorisconfrerie (incompleet). 1740—1762. 1 stuk. Staten van de kas der St. Jorisconfrerie. 1773, 1776, 1780. 3 stukken. 273—275. Blafferds van de goederen, inkomsten en uitgaven der St. Jorisconfrerie 273. 1624 Juni 1—1621 Januari 31. 274. 1621 Februari 1—1628 October 31. 275. 1628 November 1—1638. Staat van schulden der St. Jorisconfrerie. Ongedateerd, circa 1776. 1 stuk. Verschillende stukken betreffende de financiën der St. Jorisconfrerie. 1767—1823. VERSLAG GKMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 954