25 28 288. 289. 290. II. Overige bezittingen. 291. 292. 293. 294. 295. Stukken betreffende reparatiën aan den Doelen. 1751, 1774—1776, 1833, 1845, en ongedateerde (18e en 19e eeuw). 1 bundel. Opgave betreffende de taxatie van den Doelen. 1737 October 31. 1 stuk. Extract uit het Register der Resolutiën der St. Joris- confrerie betreffende de vestiging van eene hypotheek. 1784 October 18. 1 stuk. - Request van de leden der St. Jorisconfrerie aan de Staten van Holland met verzoek om hun in plaats van land achter den Doelen, dat door den stadhouder Bossu bij den boomgaard van den stadhouderstuin was getrokken, in eigendom af te staan den grond van het convent in de Poten. Met apostille d.d. 1579 Juli 30, verzoekend advies van den ontvanger van de goederen van het convent, en dat advies van 1579 September 17. Tevens een concept van het request. 3 stukken. Conditiën voor den verkoop van 3 perceelen land toebehoorende aan de St. Jorisconfrerie, gelegen in Monster en Haagambacht. Ongedateerd (c. 1582). 1 stuk. Conditiën waarop deken, hoofdmannen en achten der St. Jorisconfrerie zullen verhuren 4 morgen weiland in West-Escamp. Ongedateerd (c. 1597). 1 stuk. Conditiën voor den verkoop van hout in den Doelen. (Onderteekend door koopers en verkoopers). 1599 Februari 13. 1 stuk. Resolutie van deken, hoofdmannen en achten der St. Jorisconfrerie om ter verbetering van den staat hunner financiën le. aan de Staten van Holland te verzoeken om 4 morgen land in West-Escamp te mogen verkoopen, 2e. aan dezelfden te verzoeken om verhooging van den schuttap, en 3e: een lyst te maken van alle schutters, om hen daarop te doen inteekenen voor een hooger bedrag dan de 2 Philips guldens, die zij van onds moesten betalen. Met de lijst der schutters. Ongedateerd (c. 1599). 1 stuk. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 956