25 29 29«. 297. 298. 299. 1 charter. 300. 1 stuk. 301. 302. Request van de St. Jorisconfrerie aan de Staten van Holland met verzoek om 4 morgen land .spec ter en de tot der schutters cappelrye” te mogen verkoopen, ten einde de kosten van de reparatie van den Doelen te voldoen (met toestemmende beschikking) d.d. 1600 April 12. Aangehecht een verzoek om verlof tot verkoop van 10 morgen land, met toestemmende beschikking d.d. 1582 Maart 15, en gelijktijdige copie van deze beschikking. N.B. Van de 10 morgen was maar 6 morgen ver kocht, vandaar het 2e verzoek. 2 stukken. Conditiën voor den verkoop van omtrent 4 morgen weiland in West-Escamp, toebehoorende aan de St. Jorisconfrerie (onderteekend door de verkoopers). 1600 Mei 1, met copie. 2 stukken. Verzoek van de eigenaars van de nieuwe huizen in de Houtstraat aan den Magistraat van den Haag, om te doen taxeeren hoeveel Diedolff Duyren, Jacob Fran- coys, Joost Maertenss. en de boogmaker van den Doelen Octrooi van de Staten van Holland verleend aan de St. Jorisconfrerie tot het uitgeven van erven bij den Doelen, ter bebouwing. 1606 September 1. Groot zegel van het Hof v. Holland (geschonden). 1 charter. Afstand in erfpacht door de Rekenkamer aan de St. Jorisconfrerie van een strookje land en de halve sloot naast den Doelen. 1608 Mei 20. Contract waarby de St. Jorisconfrerie aan Diedolff Duyren verkoopt drie erven ten Z. van den Doelen uitkomende in de Nieuwe Doelstraat. (Extract uit het register van verkoopingen van huizen en landen. Inv. Recht. Arch. no. 416). 1608 Augustus 11. Bevelschrift van deken en hoofdmannen van de St. Joris confrerie aan hunnen doelknaap om aan de koopers van de drie erven ten Z. van den Doelen aan te zeggen dat zij volgens de bepalingen van het koopcontract een muur moeten maken tusschen die erven en den Doelen. 1608 November 11. Met verslag van den doelknaap d.d. 1608 November 12, en dito acte d.d. 1608 December 27. 2 stukken. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 957