25 30 1 stuk. 2 stukken. 1 stuk. zouden moeten betalen om een doorgang in het Doelen- straatje te mogen hebben. Met taxatie d.d. 1609 April 14. Gelyktydige copie. 303. Request aan de St. Jorisconfrerie van Hercules Ael- brechtss. van Slingelant, bnssemaker, met verzoek hem een erfje achter den Doelen gelegen, dat reeds eenige jaren door hem gebruikt was, te verkoopen. Ongedateerd (c. 1610). 1 stuk. 304. Resolutie van deken en hoofdmannen der St. Joris confrerie om aan Wouter de Witte in eigendom af te staan een gedeelte van de Doelensloot achter zijn huis, tegen een onlosbare jaarlijksche recognitie van f 2.—. 1617 December 14. 1 stuk. 1 305. Resoluties van deken en hoofdmannen der St. Joris confrerie betretfende de uitgrifte van erven aan de O.Z. van den Doelen. 1621 Juni 20, Juni 22, Juli 5. 306. Contract tusschen de St. Jorisconfrerie en Hendrik van der Mast, secretaris der confrérie, betreffende de ge- meene sloot tusschen den Doelen en het huis van Van der Mast. Met notarieel afschrift d.d. 1655 Juni 5. 1622 Februari 3. 2 stukken. 307. Contract waarby deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie verhuren aan Wouter de Witte, notaris, een gedeelte van de sloot en het erf achter het huis door hem van de confrérie gekocht. 1623 Februari 24. 1 stuk. 308. Drie contracten, waarby deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie aan Mr. Henrich van Steynen, Dirck van Biesen en Pieter van Rasenberch, eigenaars van huizen in het Doelenstraatje, vroeger behoorende aan de confrérie, verhuren gedeelten van erven achter die huizen. 1623 September 6. 3 stukken. 309. Resolutie van deken en hoofdmannen om den 18 Mei 1624 een generale vergadering te beleggen ter beraad slaging over de verdere uitgifte van erven. Vooraf gaat een concept-contract waarby deken en hoofdmannen der St. Jorisconfrerie verkoopen aan Reynier Oasembroot, commis van de thesaurie, een gedeelte van een erf achter zyn huis. 1624 Maart 13. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 958