25 33 327. 328. 1 stuk. 329. 1 stuk. 330. 1 stuk. 331. 1 stuk. 332. 1 stuk. 333. 1 stuk. 334. 335. 1 stuk. Contract tusschen de St. Jorisconfrerie en de St. Sebas- tiaansschuttery betreffende de scheiding van hunne erven. 1750 November 25. Kaart gemaakt voor de reparatie van de erven van den St. Joris- en den St. Sebastiaansdoelen. 1750 November 26. Authentieke copie d.d. 1751 Januari 31. 1 stuk. Contract betreffende het schoonhouden van het riool op de plaats van den Nieuwen Doelen, tusschen de eigenaars der omliggende huizen, w.o. de St. Joris confrerie. 1806 Juni 30, Juli 1 en 3. Bestek en voorwaarden voor het maken van een muur voor rekening van de St. Jorisconfrerie en de St. Se- basti aanssch utterij 1750 November 24. Bestek en voorwaarden voor de leverantie van het houtwerk voor een galerij in den Doelen. Ongedateerd (17e eeuw). 2 stukken. Request aan de St. Jorisconfrerie van Jan van Gent, heer van Gent met verzoek het venster in de „botte- larye” achter het erf van den Doelen te mogen ver- grooten. Ongedateerd (17e eeuw). Conditiën voor den verkoop van eenige erven achter den Doelen. Concept. Ongedateerd (17e eeuw). Bericht van deken, hoofdmannen en schutters der St. Jorisconfrerie aan de heeren van de Rekeningen van Holland op een request van de St. Sebastiaansschutterij betreffende de seheisloot, dat in hunne handen wTas gesteld. Ongedateerd (17e eeuw). Minuut-resolutie van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie om: le. een nieuw stuk te stellen ten dienste der confrérie. 2e. aan Jacob Verdoes een stuk erf te verkoopen. 3e. aan de wed. van Servaas Adamss. nogmaals f 20, - te betalen. Ongedateerd (17e eeuw). VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 961