25 e. 1 bundel. Stukken betreffende roerende goederen, renten, vorderingen, etc. 336. Contract tusschen de St. Jorisconfrerie eenerzijds en David Cornelias., schilder en Jan Hackevoort, schrijn werker anderzijds, betreffende het maken en schilderen van „een schoon tafereel”, te plaatsen tegen den muur van de Groote kerk, waar het altaar der confrérie had gestaan. 1582 November 2. 1 stuk. 337. Request aan het Hof van Holland van Jan van Eems- kerck als cessionaris van Mr. David Cornelias., schilder en Jan Hackevoort, schrijnwerker, met verzoek den rentmeester der St. Jorisconfrerie te bevelen hem haar schuld te betalen. In margine: lastgeving aan den deurwaarder om voorn, betaling te bevelen d.d. 1586 September 5, en deurwaardersrelaas d.d. 1586 September 12. 1 stuk. 338. Schuldbekentenis voor Schepenen van den Haag, van deken, hoofdmannen en achten der St. Jorisconfrerie voor het slot van de rekeningen 15611565 aan hunnen gewezen rentmeester Frans van Buyren, groot 229 pond 4 sch. 5 d.voor 192 ponden daarvan beloven zy hem en zijne vrouw Zwaentgen Aelbrechtsdr. een lijf rente van 4 pond grooten vlaems ’sjaars, terwijl voor de overige 37 pond 4 sch. 5 d. de comparanten in memorie van Frans van Buyren zullen doen maken een fraaie zilveren schaal met zyn wapen. 1580 April 23. Notarieel afschrift d.d. 1596 Augustus 4. 1 stuk. 339. Notarieele verklaring betreffende de teruggave van goederen, toebehoorende aan de St. Jorisconfrerie, die door den doelknecht beleend waren by de „tafel van leeninge”. 1609 Mei 27. 1 stuk. 340. Lijst van meubelen, zilverwerk, enz., toebehoorende aan de St. Jorisconfrerie. 1729 Juli 5. 1 stuk. 341. Stukken betreffende de overname door de St. Joris confrerie van de schilderijen, behangsels en meubelen van den St. Jorisdoelen, van de wed. van den kastelein Benoit. 1774 September 1. 34 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 962