25 35 1 charter. 1 stuk. 1 stuk. I 346. Schuldbekentenis voor Schepenen van den Haag van Henderick Evertss. van Steynen kleermaker, aan de St. Jorisconfrerie van een jaarlijksche rente van f5. Extract uit het Keg. van verkoopingen van huizen en landen. Invent. Recht. Arch. no. 427. fol. 383 recto. 1628 Februari 18. 1 stuk. 342. Stukken betreffende zilverwerk der St. Jorisconfrerie. 1747, 1825, 1826. 1 bundel. 343. Stukken betreffende het insigne der St. Jorisridders. 2 stukken. 345. Overdracht voor Schepenen van den Haag door Joost Maertenss. Vennandel aan de St. Jorisconfrerie van een jaarlijkschen losrentebrief van 3 ponden. 1608 Augustus 11. Zegel ontbreekt. 349. Resolutie van deken, hoofdmannen en achten der St. Jorisconfrerie betreffende het innen der absentiegelden. 1596 Augustus 25. 1 stuk. 350. Brief aan deken en hoofdmannen der St. Jorisconfrerie van Cornells van Bodeghem te Cuil en burg met verzoek 344. Overdracht voor Schepenen van den Haag door hoofd mannen en achten der St. Jorisconfierie aan Gerardt van Corsbergen, hoofdman der confrérie, van een losrentebrief van 28 gl. 22 st. sprekende op Joff' Margarieta van Bruewesen (Bruhesen) wed. Jacob de Heuyter. 1585 Januari 28. Authentieke copie (ook van de losrentebrief zelf d.d. 1583 (1582?) Juli 22) d.d. 1588 Maart 26. 1 stuk. 347. Request van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie aan het Hof van Holland met verzoek Joff. Cath. Keel wed. Willem de Cocq als erfgename van Andries de Reeck, med. doet, en Andries de Reeck, secr. van Delfland te bevelen de obligatie te voldoen, die den 14 Juli 1642 ten behoeve der confrérie was gepasseerd. In margine: bevel aan den deurwaarder om betaling te gelasten d.d. 1658 October 16. Met relaas van den deurwaarder d.d. 1659 Juli 7. 348. Lijst van obligatiön en rentebrieven toebehoorende aan de St. Jorisconfrerie. 1714 Februari 6. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 963