25 i 36 2 stukken. hem zynen mantel (waarop w. s. voor schuld beslag was gelegd) te willen toezenden. 1609 September 27. 1 stuk. 351. Request van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie aan het Hof van Holland met verzoek een der le deurwaarders te authoriseeren hunnen bode desgevraagd by te staan by het invorderen van schulden. Met toestemmende apostille dd. 1680 October 17. 1 stuk. f. Stukken betreffende Mastingen. 352. Minuut-request van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie aan de Staten van Holland met ver zoek den Magistraat van den Haag te gelasten den St. Jorisdoelen evenals andere „vrye plaatsen” uit het kohier van verpondingen te schrappen. Ongedateerd (c 1589). 1 stuk. 353. Bericht van Burgemeesteren en Regeerders van den Haag aan de Staten van Holland in antwoord op hun schryven van 28 Febr. 1589 betreffende den aanslag van den St. Jorisdoelen in het kohier der verpondingen. Ongedateerd (1589). 1 stuk. 354. Request van deken en hoofdmannen van de St. Joris confrerie aan de Staten van Holland met verzoek den Magistraat van den Haag te gelasten de twee vensters, die van den St. Jorisdoelen waren gehaald ter voldoe ning van achterstallige verponding weder terug te brengen. Met authentieke copie van het besluit van de Staten van Holland van 30 April 1591 waarbij aan den Magi straat van den Haag wordt gelast de supplianten onge moeid te laten en de vensters weder in het Doelhuis te zetten. 1591 Juni 15. In margine: bevel van de Staten aan hunnen deur waarder om de vensters terug te halen. 1591 Septem ber 2. 2 stukken. 355. Minuut-request van de St. Jorisconfrerie aan de Staten van Holland, houdende protest tegen den aanslag in het kohier der verpondingen van den Haag. Ongedateerd (17e eeuw). 1 stuk. 356. Bericht van den rentmeester der St. Jorisconfrerie aan Burgemeesteren van den Haag betreffende den vrydom van tappers-impost. 1749 September 3 en 5. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 964