25 37 1 stuk. g. Stukken betreffende doodschulden. 1 stuk. h. Stukken betreffende maaltijden. Jl i. Stukken betreffende de verhouding tot de St. Sebastiaansschutterij 357. Brief aan de ridders van St. Joris van den Ontvanger der Directe Belastingen met verzoek om opgave van de bezittingen der confrérie. 1824 November 8. 364. Minuut-nominatie van degenen, die door de St Joris- confrerie gekozen zijn om met de gecommitteerden van den Magistraat van den Haag te waken. 1581 September 12. 1 stuk. 365. Ordonnantie op de combinatie van de suppoosten en de St. Jorisconfrerie mitsgaders op de wacht, gemaakt door den Hoogen en Provincialen Raad en de Reken kamer, ten overstaan van de hoofdmannen der St. Joris confrerie, met advies van den Magistraat van den Haag. 1584 Juli 23. 1 stuk. 358. Extract uit het Register der Resolutiën der St. Joris confrerie betreffende de invordering van doodschulden. 1662. 1 stuk. 359. Extract uit het Register der Resolutiën der St. Joris confrerie betreffende de invordering van doodschulden in Engeland. 1777 Juli 28. 360. Lijsten van nog in te vorderen doodschulden. 1702, 1745—1792. 1 bundel. 361. Stukken betreffende de invordering der doodschulden (Extracten uit de Registers van inschrijving, ingekomen en minuten van uitgegane brieven). 1733—1845 en ongedateerd (18e eeuw). 1 bundel. 362. Verklaringen van de leden der St. Jorisconfrerie, dat zij aan den generalen maaltijd zullen deelnemen. 1578, 1580, 1582. 3 stukken. 363. Stukken betreffende de generale en de schuttaps- maaltijden (lijsten van deelnemers, menu’s, in gekomen stukken enz.). 1 bundel. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 965