25 38 1 stuk. 1 stuk. 3 stukken. Ministers” 1 bundel. 6 stukken. j. Stukken betreffende Bestuurders, en Dienaren. 366. Request van deken, hoofdmannen en gemeene broeders der St. Joriseonfrerie aan den President en Raden van Holland, houdende protest tegen de ordonnantie op de wacht. Ongedateerd (16e eeuw). 367. Ontwerp voor een Unie tusschen de schutterij van St. Joris en die van St. Sebastiaan. Ongedateerd (16e eeuw). 368. Request van de schutters van St. Sebastiaan aan de heeren van den Raad en de Rekeningen van Holland met verzoek om ter aanvulling van hun ledental eenige schutters uit de St. Joriseonfrerie te mogen kiezen (met lijst der leden van de St. Sebastiaansschuttery) copie. (In handen gesteld van de St. Joriseonfrerie om bericht). Met minuut van het antwoord, geteekend door de hoofdmannen der St. Joriseonfrerie waarbij zij toestaan dat leden hunner confrérie vry willig over gaan naar de St. Sebastiaansschuttery. Ongedateerd (16e eeuw). 369. Stukken betreffende de aanbieding van het opperdeken schap aan Koning Willem I. 1814, 1836. 370. L(jst van geëligeerde deken, hoofdmannen en achten. 1576. (Met aanteekening in margine d.d. 1577 April 25, dat zy gecontinueerd worden tot 1578). 1 stuk. 371. Lijst van deken, hoofdmannen, achten, rentmeester, vaandrig en advocaat, die in 1578 gediend hebben en van de nieuw benoemden. 1579 April 26. 1 stuk. 372. Ljjsten van de „officieren” der St. Joriseonfrerie. 1608— 1766. Opgemaakt na 1815. 373. Lyst van Secretarissen der St. Joriseonfrerie. 1609— 1691. Met copie van de resolutie d.d. 1609 October 11, waarbij besloten wordt eenen secretaris te kiezen, die voor zijne diensten vrijdom zal hebben op den generalen maaltijd. 1 stuk. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 966