Bjjlage 26 ’s-Gravenhage, Mei 1916. Leden. a. b. c. d. e. f. g. h. Ingevolge artikel 21 van het Reglement op het Burger lijk Armbestuur te ’s-Gravenhage, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 12 Januari 1914 no 94 (Verz. 1914, no. 2), heeft dat Bestuur de eer den Gemeenteraad het verslag zijner werkzaamheden over het afgeloopen jaar 1915 aan te bieden. In dit jaar heeft in de samenstelling van het Burgerlijk Armbestuur eenige wijziging plaats gehad. De heer A. J. C. Baron van Pallandt van Neerijneu, die ruim 27 jaren lid was van ons Bestuur en deze fuctie op zoo’n uitnemende wijze waarnam, trad met 1 September 1915 af, omdat hij op dien datum geen deel meer uitmaakte van den Gemeenteraad. In zijn plaats werd bij besluit van den Gemeenteraad van 7 September d. a. v. benoemd de heer W. A. T. de Meester. Dientengevolge bestaat het Bestuur uit de heeren: Burgerlijk Armbestuur der gemeente over het jaar 1915. II. de Wilde, Wethouder, Voorzitter. A. Hoogenraad, W. A. T. de Meester, Mr. J. j®. A. Lisman, L. Hoe jenbos, Het personeel was samengesteld en bezoldigd als volgt: 1 Directeur-Boekhouder 1 Chef van het Armbezoek 1 Secretaris 6 Armbezoekers, ieder 1 le Klerk 1 2e Klerk 1 Directeur van het Bestedelingenhuis 1 Hoofd van het Doorgangshuis f 3500.— 2450.— 300.— 1600.— 1150.— 700.— 2700.— 1450.— Bovendien f ISO,— ’sjaars voor het opmaken der bewijzen van onvermogen. VERSLAG van het 's-Gra venh age

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 971