26 2 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. I. Bedeelden. De uitgaven in geld waren in het: le 2e 3e 4e 1914 16755,10 16285,10 16803,35 18843,10 1915 20320,95 21244,70 21730,20 23150,85 kwartaal w f f 99 Bij de in werking treding van de Verordening regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende Ambtenaren en Beambten van 30 September 1915 No. 26 zijn gewijzigd de bezoldigingen van den Chef van het Armbezoek, de 6 Armbezoekers, den len Klerk, den 2en Klerk, den Directeur van het Bestedelingenhuis en het Hoofd van het Doorgangshuis, welke vóór dien tijd waren respectievelijk: f 2400.f 1500.f 1050.f 650. f 2400.— en f 1200.—. De beide laatsten hebben het genot van vrije woning, vuur en licht. De werkzaamheden namen in die mate toe, dat het nood zakelijk werd een tijdelijk schrijver aan te stellen op den voet van artikel 6a van het Ambtenarenreglement, tegen een bezoldiging van f 600.—. Wekelijks hadden op de gewone wijze de uitkeeringeu plaats in geld en brood. Konden in het begin van het jaar de uitdeelingen plaats hebben in 3 bedeeldageu, door de toeneming van het aan tal bedeelden moest hierin verandering worden gebracht en werd dit getal vermeerderd tot 5 bedeeldageu, n.l. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag. Bij de uitdeeling in de eerste week van het jaar werden ondersteund 985 gezinnen, bestaande uit 2369 personen, met f 1515,45 en 929 brooden; daavan waren in de eerste 5 onderstandswijken 844 gezinnen, bestaande uit 2052 per sonen met een bedrag van f 1295,35 en 737 brooden en in de 6e onderstandswijk (Scheveningen) 141 gezinnen met 317 personen met een bedrag van f 220,10 en 192 brooden. Vergeleken hij de uitdeeling in de eerste week van 1914 blijkt, dat in 1915 bij deze uitdeeling 100 gezinnen met 317 personen meer werden bedeeld en dat het bedrag aan geld f 239,20 hooger was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 972