26 3 Totaal f 17760,05 Evenals in het voorgaande jaar moest in 1915 in vele gevallen de wekelijksche bedeeling worden verhoogd, we gens de duurte der levensmiddelen. Ook het stijgen der huren, mede als gevolg van den in deze gemeente heer- schenden woningnood, bepaaldelijk voor den kleinen man, was van invloed op het bedrag der uitkeeringen. In dezen toestand zal ingevolge de besluiten van den Gemeenteraad van 22 November en 6 December 1915 een gewenschte verandering komen en een aantal arbeiders woningen worden aangebouwd. 3565,85 meer uitgegeven. 4959,60 4926,85 4307,75 Derhalve werd in het le kwartaal 1915 f 2e 1915 3e 1915 4e 1915 Werd in vorige jaren in het jaarverslag een opgaaf gegeven van intrekking van bedeeling wegens het eindigen van het winterseizoen, in het vervolg zal deze opgave achterwege blijven, daar volgens artikel 29, 4e lid van de Armenwet een bepaalde termijn van bedeeling voor iederen bedeelde moet worden vastgesteld. Niettegenstaande sedert 1 Januari plaats gehad hebbende mutatiën onder de ondersteunden, kon de lijst der bedeel den in de eerste week van April niet worden verminderd, maar had er een vermeerdering plaats tot 1084 gezinnen met 2607 personen, die een wekelijkschen onderstand ge noten van f 1650,40 en 953 brooden. De bedragen wijzen op een vermeerdering bij het vorige jaar van 262 gezinnen, 613 personen, met f 404,70 en 71 brooden. Gedurende dit dienstjaar werden in onderstand gebracht 520 gezinnen; naar de kerkgenootschappen verdeeld in 266 Nederl. Hervormden, 183 Roomsch-Katholieken, 9 Evang. Luthersehen, 2 Gereformeerden,. 1 Doopsgezinde, 2 Hersteld Apostolischen, 1 Apostolische Zending, 1 Sab- battist, 53 Nederl. Israëlieten en 2 zonder Kerkgenoot schap. Het geheele aantal bedeelden over dit dienstjaar bedroeg 873 gezinnen, bestaande uit 3314 personen, bene vens 632 éénloopende personen. De uitgaven hiervoor zijn weergegeven in onderstaande tabel: VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. n w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 973