n I 26 1 4 Het bedrag aan verstrekking van geld kan verminderd worden met f 28,56 omdat, overeenkomstig artikel 40 der Armenwet, de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht, deze gelden heeft gerestitueerd voor een armlastige uit die ge meente, die tijdelijk bij haar vader alhier intrek had ge nomen. Bij Kon. besluit van 24 Dec. 1915 no. 81 werd beslist, dat tot hare vestiging alhier genoemde instelling had medegewerkt. Ten aanzien van een armlastige vrouw en 4 kinderen, die zich uit Naaldwijk alhier hadden gevestigd en in het Gemeenteziekenhuis waren verpleegd, beslisten G. S. van Zuid-Holland, bij besluit van 15/23 November 1915, dat er op grond van evenbedoeld artikel der Armenwet geen aan leiding bestond om de verpleegkosten ten laste der ge meente Naaldwijk te brengen. Deze tabel vermeldt, dat 53 Nederl. Israëlietische ge zinnen in onderstand werden opgenomen. Dit is een gevolg van een adres van het Nederl. Israëlietisch Armbestuur aan den Gemeenteraad (Bijlage 1914 No. 998) waarin het in het vervolg voor de subsidie uit de Gemeentekas bedankt en j I ia’,67SJ s I c i e VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Totaal. Geld. n 392.80 n 22.81 n 3,60 Tl 67,25 0,75 15 66,50 2 r> r> j n n n n n n n n r n n 1 82 1 88 30 3 11 Brood I in gelds waarde. 75,75 0,75 46,50 246,13 4,— 1834,75 46,25 10,14 5,07 2,— 0,95 63,64 154,31 7,75 1,50 3,- 4 1912,50 51,55 o 2 7 II 53' 11 1' 2 2 52,— 143,— 7,- 1,50 3,— 0,75 2l 3 43,— 216,— Totaal. 150513946 f 86446,70,f 5015,46 f 1900,—j f 812,52s f 94174,68s KERKGENOOT SCHAPPEN, ENZ. f 1095,— 637,— 69,75 11,25 3,24 2- 4,32 30584,20 2166,25 n Ned.Hervormden R.-Katholieken Ev. Lutherschen. Gereformeerden Christ. Gerefor meerden Remonstranten Doopsgezinden Hersteld Aposto- liachen Apost. Zending I Christian Scien tist j Ned. Israëlieten Sabattisten Zonder Kerkge- j nootschap Ph Brandstof- Kleeding, fen in gelds-ientin gelds waarde. j waaide. 841 [2138 f 50890,95 f 3046,56 1801,06 83,13 43,09 f 527,75 253,59 33275,85 12,67 s 2331,80 s 453,14 f 55560,26 6, n 550 1566 37 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 974