26 st. 5 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Instellingen van Weldadigheid. Bedrag. 126 f 6793,75 n 2 121,- r> 22 1793,— 1118,50 16 n 30,— 1 en 552 f 31790,95 Transporteeren n r> n n r> T) T> n r> •n n n n 127,— 78,— verzoekt om de Israëlietische armlastigen op denzelfden voet te behandelen als die van andere kerkelijke instel lingen. Door ons Bestuur werd in 1915 dubbele bedeeling toege kend in 631 gevallen met een bedrag van f 34661,95. De volgende tabel geeft een beeld van het aantal dubbel bedeelden, gerangschikt naar de verschillende instellingen van weldadigheid en het bedrag door het Burgerlijk Arm bestuur aan dubbele bedeeling, in vereeniging met die in stellingen, uitgekeerd: Aantal bedeelden. 32 119 1 3 1 10 10 4 1 1 1 2 1 1 1 0,75 289,70 515,50 226,— 65,— si lo,— 9 48,50 82,50 6853,— 2073,50 3 152 42 2358,75 8969,50 78,— 61,— Nederduitsch Hervormde Diaconie Nederd. Herv. Diaconie, Wijkverg. Wijk VIII en Verg. Armenzorg Nederd. Herv. Diaconie en Kolff’s Blindenfonds Nederd. Herv. Diaconie en Vereeniging Ar menzorg Vereeniging Armenzorg Nederd. Herv. Diaconie, Kolff’s Blindenfonds, Blindenstichting en Wtykvereeniging Wijk V Nederd. Herv. Diaconie en Wjjkvereeniging Wijk V Nederd. Herv. Diaconie en Gereformeerde Kerk Wjjkvereeniging Wijk V en Koningin Einma- fonds Wijkvereeniging Wjjk VIII en Vereeniging Armenzorg Wjjkvereeniging Wjjk V Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur en St. Vincentius Verg Roomsch Kath. Parochiaal Armbestuur, St. Vine. Verg, en Vereeniging Armenzorg. Roomsch Kath. Parochiaal Armbestuur, Vine. Verg., Vereeniging Armenzorg en Verg. Steun in bijz. Gevallen Roomsch Kath. Parochiaal Armbestuur Koningin Emmafonds St. Vincentius Vereeniging Evangelisch Luthersche Diaconie. Evang. Luthersche Diaconie en Vereeniging Armenzorg Evang. Luthersche Diaconie en Blindenbond Gereformeerde Diaconie Remonstrantse!! Armwezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 975