26 In 1915 werd aan vanwege ons Bestuur bedeelde huiszit tende armen van den leeftijd van 70 jaren en daarboven in 241 gevallen de rente toegekend bedoeld in artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet. Na gehouden onderzoek kon van 29 hunner de bedeeling worden ingetrokken, omdat zij met steun, dien zij op andere wijze ontvingen, voldoende in bun onderhoud konden voorzien. Verminderingen van bedee ling, om reden, dat ouderdomsrente was toegekend, had den dit jaar niet plaats. Voor 212 personen bleef de bedeeling gehandhaafd. Voor een 2-tal gezinnen, waarvoor ondersteuning was aangevraagd, behoefde geen ondersteuning te worden toe gekend, omdat door tussehenkomst van onze armbezoekers voor de hoofden dier gezinnen of leden daarvan, die in het onderhoud voorzagen, een passende betrekking kon worden verkregen. In 3 gevallen, waarbij verhooging van ondersteuning was aangevraagd, behoefde die verhooging niet te worden ver leend, omdat door tussehenkomst van onze armbezoekers vermeerdering van werk was gevonden. Een 13-tal gezinnen, die ondersteuning genoten, konden dien steun missen, nadat ook voor de gezinshoofden of 6 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Bedrag. Instellingen van Weldadigheid. 2,- 1 44.— 1 •n 40,— 2 r> f 34661,95 631 Totaal n n 552 1 1 1 1 1 Per Transport Doopsgezinde Commissie voor Hulpbetoon Nederlandsch Israëlietisch Armbestuur. Verg. Armenzorg en Verg, tot bestrijding der tuberculose Vereeniging Steun in Bijzondere Gevallen Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming. Kolff’s Blindenfonds Nederd. Herv. Diaconie en Verg. Steun in Bijz. Gev Ned. Herv. Diaconie, Verg. Steun in Bijz. Gev. en Verg. Armenzorg Nederd. Herv. Diaconie en Wjjkvereeniging Wjjk III Nederd. Herv. Diaconie en Verg, tot bestr. der tuberculose Wijkvereeniging Wijk III Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 80,— 377,75 257,50 78,— 50 1 7 12 78,— 57,50 34,— Aantal bedeelden. I I f 31790,95 4,— 1818,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 976