26 1 8 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. II. Verzorging in het Bestedelingenhuis. bestuur heeft ook in 1915 het standpunt ingenomen, dat in die gevallen het niet op zijn weg lag, om hen, die niet in den gewonen zin armlastigen waren, te helpen. Indien het Steuncomité in 1915 zijn nuttigen arbeid had gestaakt, zeer zeker zouden dan de lasten voor liet Burger lijk Armbestuur aanzienlijk zijn verzwaard, zooals dit het geval was in andere groote gemeenten, waar men meende de ondersteuningen tengevolge van de mobilisatie althans ten deele ten laste van het Burgerlijk Armbestuur te moe ten brengen. De vermeerdering der uitgaven van het Burgerlijk Arm bestuur over 1915 houdt alzoo geen verband met den oor logstoestand, doch is uitsluitend gevolg van de omstandig heid, dat in meerdere gevallen dubbele bedeeling moest worden toegekend. In den loop van 1915 werd besloten om bij het onderzoek van de bij het Burgerlijk Armbestuur ingekomen aan vragen om ondersteuning van de tusschenkomst van den Armenraad gebruik te maken. Hoewel aanvankelijk dit Bestuur van oordeel was, dat deze tusschenkomst de afdoening van aanvragen niet be spoedigde en men, door het onderzoek van de eigen arm bezoekers voldoende inlichtingen verkreeg, meende men toch, dat het gebruik maken van de tusschenkomst wèl aanbeveling verdiende, met het oog op de gevallen van dubbele bedeeling. Immers ten gevolge van de mededeeling eener aanvraag om ondersteuning aan den Armenraad, zijn alle instellin gen van weldadigheid aan wie bedoelde aanvraag wordt medegedeeld, ingevolge art. 12 der Armenwet verplicht aan dat lichaam, de haar bekende inlichtingen over de betrok ken personen te verschaffen. Het Bestedelingenhuis is, krachtens het bepaalde in artikel 28 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur, in hoofdzaak bestemd voor de verzorging van bejaarden, die den leeftijd van 60 jaren hebben bereikt, benevens de ver zorging van invaliden. Het Gesticht voldoet aan alle rede lijke eisclien, die voor een goede verzorging zijn te stellen. Meermalen werd het gesticht door belangstellenden bezocht. Deze inrichting wordt onder toezicht van ons Bestuur beheerd door een Directeur en diens echtgenoote. Het Be stedelingenhuis werd geregeld bezocht door de Bestuurs leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 978