-fl I 26 9 318 212 106 75 122 47 In het geheel verpleegd geweest. 287 153 440 Sterkte op 31 December 1915 346 119 De bevolking van het Bestedelingen- huis bestond op 1 Januari 1915 uit In den loop van het jaar door op neming vermeerderd met. Overleden Willekeurig vertrokken In een Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen opgenomen Op verzoek ontslagen Ontslagen wegens wangedrag. Overgegaan in het R.K. Oudelieden- gesticht 1 10 1 7 32 17 52 23 2 17 Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 5 No vember 1915 werd den Directeur, die vóór 1 Januari 1916 den 65-jarigen leeftijd had bereikt, welke hem ingevolge de bepaling van artikel 64, le lid van het Ambtenaren reglement met ingang van 1 Januari 1916 voor eervol ont slag in aanmerking zou doen komen, ingevolge het 2e lid van genoemd artikel in zijne betrek King gehandhaafd tot 1 Januari 1917. Onder de verpleegden heerscht over het algemeen een goede geest. Hoewel de Directeur van tijd tot tijd straffen aan enkele verpleegden moet opleggen, valt in hoofdzaak over hun gedrag, gelet ook op het verleden van velen der bestedelingen, niet te klagen. Wordt straf opgelegd, dan is meestal drankmisbruik der verpleegden hiervan de oorzaak. In aanmerking genomen de toeneming van het aantal bestedelingen, de hooge leeftijd en de ziekelijke toestand van de meeste dezer verpleegden, kan over den gezond heidstoestand in het algemeen niet geklaagd worden. In 1915 overleden 32 mannen en 20 vrouwen tegen 17 mannen en 20 vrouwen in 1914. De uitgaven voor het gesticht bedroegen in 1915 f 41139,98 in welk bedrag begrepen is f 4846,25 als toelagen uitge keerd aan de verpleegden, die in het genot zijn der rente, bedoeld in artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet, welke uit- 1 I 227 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Mannen. V rouwen. Totaal. 20 6 ‘S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 979