26 10 Totaal f 36748,73 III. Verzorging in andere Inrichtingen. gaven ruimschoots worden gedekt door de ontvangsten te dezer zake. Dientengevolge bedragen de werkelijke uitgaven f36293,73 tegen f 28490,92s in 1914, alzoo een vermeerdering van f 7802,80s. Het aantal verpleegdagen bedroeg 123,538 tegen 109,280 in 1914 of een vermeerdering van 14,258 verpleegdagen. De verzorgingskosten bedroegen over het geheele jaar per verpleegde f 107,23 tegen f 94.65 in 1914, hetgeen een gevolg was van de verh'ooging der prijzen van de eerste levensbehoeften. De uitgaven kunnen gesplitst worden: voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer Onder verzorging wordt hier in hoofdzaak verstaan de verzorging van kinderen, hetzij in het Doorgangshuis, in Gestichten en Inrichtingen of bij particulieren. In vele gevallen moesten in verzorging worden opgeno men kinderen, die door hun ouders waren verlaten, of wier ouders werden verpleegd in een der ziekenhuizen, alsmede Werd in het vorige jaarverslag mededeeling gedaan om trent een aantal Belgische vluchtelingen, die in het Be- stedelingenhuis tijdelijk huisvesting vonden, ook in het begin van 1915 bleven aldaar nog enkele van deze gezinnen, bestaande uit 58 personen. Den 5en Februari van dit jaar werden deze gezinnen overgebracht naar de vluchtelingenkampen. Bij hun af scheid betuigden deze menschen, dat zij dankbaar waren voor de genoten gastvrijheid en waren den Directeur en diens vrouw erkentelijk voor de zorgen, tijdens hun verblijf aldaar aan hen besteed. Het totaal bedrag voor voeding enz. f 36748,73 kan ver minderd worden met de som van f 455.—, die door het Rijk werd gerestitueerd voor de kosten in de verpleging van vluchtelingen in het Bestede! ingenhuis, zoodat de uitgaven voor de bestedelingen zijn f 36293,73. f 23693,47 4072,53 3342,39 1661.19 3979,15 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 980