I 26 kinderen, die op grond van kerkelijke bepalingen niet tot de weeshuizen konden worden toegelaten. Ons Bestuur heeft gebruik gemaakt van de geboden ge legenheid om kinderen te plaatsen in de koloniƫn der Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, in ver schillende gestichten en bij enkele landbouwers in de pro vincie Gelderland. In het Doorgangshuis aan het Westeinde No. 43 moesten weder vele kinderen ter verzorging worden opgenomen, daar hun ouders hen tijdelijk hadden verlaten of in het ziekenhuis werden verpleegd. Wanneer het bleek, dat de verzorging van sommige kin deren van langdurigen aard kon zijn, werden dezen over gebracht naar een der daartoe bestemde andere inrichtin gen op de hierna aangegeven tabel: 11 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. shj I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 981