26 14 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. IV. Geneeskundige Verzorging. Weeshuis r o e h i a a 1 brachten leeftijd. Bij Raadsbesluit van 22 Maart 1915 werd niet ingang van 1 April 1915 een overeenkomst aangegaan met de Vereeni- ging Onderlinge Vrouwenbescherming afdeeling Den Haag tot opneming van zuigelingen in de Toevlucht voor Zuige lingen, Marconistraat 9092. Gedurende 1915 werden opgenomen 43 zuigelingen, waar van er 21 werden ontslagen en 1 overleed, zoodat op 1 Januari 1916 er nog 21 aanwezig waren. van het Roomse h-K a t h. P a- Armbestuur: 1 meisje wegens vol- De geneeskundige armverzorging omvat, ingevolge art. 33 der Armenwet: genees-, heel- en verloskundige behande ling, levering van genees- en verbandmiddelen, benevens verpleging en wordt volgens art. 33 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur verzameling 1914 No. 2 ver strekt aan personen waarvan gebleken is: a. dat zij zich die hulp uit eigen middelen niet kunnen verschaffen; b. die hulp niet door tusschenkomst van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen er langen. De geneeskundige verzorging heeft plaats door den Ge meentelijken Geneeskundigen dienst krachtens art. 16 en 7 der Verordening No. 13 van 1913. Over de organisatie van den dienst, voor zoover deze be trekking heeft op de geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden, zij hier vermeld, dat de Gemeente is ver deeld in zes geneeskundige afdeelingen, waarvan 2 zijn onderverdeeld in A en B. (Zie hierna). In ieder dier afdee lingen is werkzaam een behandelend geneeskundige. Ver loskundige hulp wordt in ieder dier afdeelingen verstrekt door twee vroedvrouwen, die op door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde voorwaarden haar hulp ver- leenen, na daartoe door den Geneeskundigen dienst te zijn uitgenoodigd. Door de uitbreiding der stad en de toeneming van het aantal on- en minvermogenden is gebleken, dat het aantal behandelende geneeskundigen te weinig was en zijn er bij Gemeenteraadsbesluit van 22 November 1915 met 15 De cember d.a.v. in dezen dienst 2 behandelende geneeskun digen meer aangesteld. Een nieuwe verdeeling der Ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 984