26 15 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. n Zitting wordt gehouden door de behandelende genees- Afdeelingen, waarin de Gemeente yoor den Geneeskundigen dienst is verdeeld. Behandelend geneeskundige. kondigen in de volgende zittinglokalen: 't Gebouw Wijkverpleging Pniël. Hoofd-Comité Ned. Roode Kruis. ’s-Gravenhaagsehe Wijkverpleging. Gereformeerde Ziekenverpleging. M. Jacobs. Dr. W. H. Teupken. Dr. W. H. Teupken. E. P. J. Tasset. E. P. J. Tasset. F. Fleischer. F. W. C. de Grave. W. P. Wolffensperger. nieente in 8 afdeelingen voor de Geneeskundige armver zorging zal daarvan het gevolg zijn. Verder wordt in de geneeskundige verzorging bijstand verleend, eveneens op de door Burgemeester en Wethou ders goedgekeurde voor waarden, door Vereenigingen, die met de gemeente overeenkomsten hebben gesloten. Deze overeenkomsten betreffen de beschikbaarstelling van lo. een zittinglokaal voor geneeskundige hulp vanwege de gemeente (tevens hulppost, Eerste hulpdienst); 2o. verple gend personeel voor de verpleging aan huis, vanwege de gemeente; 3o. een inrichting voor dagverpleging vanwege de gemeente; 4o. een polikliniek voor specialistische hulp vanwege de gemeente en 5o. een inrichting voor dag- en nachtverpleging vanwege de gemeente. Voor het verleenen van verloskundige hulp aan vrouwen wier echtgenooten in militairen dienst zijn en die, wan neer er geen oorlogstoestand was, zelf de kosten dier hulp zouden dragen, wordt een bijdrage verleend van f 5. Het verleenen van deze bijdragen kwam 321 maal voor. Uit de gegevens, die in dit verslag en dat van den Ge neeskundigen dienst over het afgeloopen jaar worden ver strekt, blijkt voldoende, dat ook in 1915 de uitsluitend met de armenpraktijk belaste geneeskundigen, geheel voor hun moeilijke taak berekend waren en dat de Geneeskundige dienst in toenemende mate het vertrouwen genoot van de zijde van het publiek en van de Vereenigingen, waarmede samenwerking op dit gebied is tot stand gebracht. Afdeeling Oost Centrum Oost A n B Zuid A. B. West Centrum West Noord

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 985