i I, ilHiy 3 sp Of 26 ïf h u B ■o r j? li 1 5 s ^1“ 3Og> 16 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. AFDEELINGEK. Gez. Pers. 3 75 39 13 23 20 82 160 6 1 2 3 28 66 26 17 1 1 1 11 1 108 904 414 30 7 7 9 52 6 94 11 187 33 31 3 853 225 40 37 15 5 2 296 175 34 1 1 1 38 23 131 Totaal 10 342 80 Wijkverpleging St. Raphaël. Diaconessenarbeid Wijk VIII. Diaconessenarbeid Wijk III en Ziekenverpleging te Scheveningen. 11 31 34 89 85 144 48 .a.ï 6 9 24 12 14 9 West Centrum West Noord Door tnssehenkomst v. den Gemeentelijken Geneeskund. dienst. Door tusschenkomst v. Directeuren der Zie kenhuizen Zuid A B Oost Centrum Oost A B 300 4867 41 143 1074 i 83 1378 300 4431 i 321 4852 355 4164 129 1332 6 5 2 395 186 396 156 58 o 7 .2 25 15 9 £3 'O 'C S J 2 57 57 17 61 38 51 5 3 5 3 4 De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal af gegeven bewijzen voor doorloopenden en tijdelijken genees kundigen onderstand, van het aantal afgegeven verklarin gen tot kostelooze verpleging in het Gemeenteziekenhuis, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis van den Heiligen Joannes de Deo, in het Kinderziekenhuis, in de Diacones seninrichting, in de Zuigelingenkliniek, in de Kliniek der Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen”, in de inrichting voor Ooglijders, in de Kliniek van het Vrouwencomité van het Nederl. Roode Kruis voor ’s-Gravenhage en Omstreken, in St.-Antoniushove te Voorburg en in de Gynaecologische kliniek van Professor Dr. van der Hoeven te Leiden be nevens van het aantal afgegeven breukbanden en andere orthopaedische instrumenten. Verklaringen afgegeven voor kostelooze verpleging g1 a.E aE ao 2 I S-a •“g é.i c ,£n .5 "3 Z.Q. •o-= si N -Sijs 8 .2 3^3 8 i C'- j c a a S~ bd® ^2 401 690>328 18 524 1672 22788 3760 1440 383 137 109

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 986