26 17 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 2 kaarten. Totaal 312 kaarten. in het Gemeente ziekenhuis. 309 kaarten. 1 kaart. Bij vergelijking met het dienstjaar 1914 blijkt, dat in het jaar 1915 in het Gemeenteziekenhuis 198 patiënten meer, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis 151 patiënten meer, in het Kinderziekenhuis een zelfde aantal patiënten als in het vorige jaar, in de Diaconesseninrichting 29 patiënten meer, in de Zuigelingenkliniek 2 patiënten meer, in de Kliniek van de Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen” 7 pa tiënten minder, in de Inrichting voor Ooglijders 19 patiën ten meer en in de Kliniek van het Vrouwencomité van het Nederl. Roode Kruis voor ’s-Gravenhage en Omstreken 17 patiënten meer verpleegd werden. Aan 342 personen werd op voorschrift van den behan delenden geneeskundige een breukband of ander instrument verschaft; dit getal vergeleken bij het voorafgaande jaar wijst op een vermindering van 42 instrumenten. De uitgaven hiervoor beliepen f 1400.226, terwijl voor bij dragen aan orthopaedische instrumenten werd uitgegeven f 361,—. Voor de verstrekking van brillen in hoofdzaak aan schoolgaande kinderen werd uitgegeven f 661,95. De bedragen uitgegeven voor het verstrekken van breuk banden, orthopaedische instrumenten, brillen en andere instrumenten moeten verminderd worden met f 39,02* we gens uitgaven voor vluchtelingen, gerestitueerd door het Rük. In geneeskundige verzorging waren bovendien de ver zorgden in de Diaconiegestichten der Nederl. Hervormde Gemeente, in het gesticht voor oude mannen en vrouwen dei Nederl. Israëlietische Gemeente, in de gestichten van het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur, in het Weeshuis der Evang. Luthersche Gemeente, in het Be- stedelingenhuis en in het Doorgangshuis. Voor de onvermogenden, die gebruik wenschen te maken van specialistische hulp, werden uitgereikt 312 zieken kaarten te verdeelen als volgt: Voor de Algemeene Haagsche Polikliniek lupusbehandeling w behandeling met Röntgensstralen Het volgende staatje geeft aan het bedrag, dat door het Burgerlijk Armbestuur werd uitgegeven voor ziekenhuis- verpleging in inrichtingen buiten het Gemeenteziekenhuis en het bedrag van het daaraan voorafgaande jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 987