26 18 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Bedrag in Bedrag in 1915. J 1914. ZIEKENHUIZEN. f f f 150.123,051 f 118.938,50 f 26.330,05 Totaal n Hierbij zij opgemerkt, dat ten laste van het Burgerlijk Armbestuur niet komen de kosten voortvloeiende uit de overeenkomsten betreffende beschikbaarstelling van wjjk- lokalen, verplegend personeel aan huis, een inrichting voor dagverpleging en voor poliklinische specialistische hulp. Die kosten worden door den Gemeentelijken Geneeskun digen dienst gedragen. Meer uitgegeven. 6.698,— 1.140,— 130,50 56.838,— f 18.434,— 17.312,— 6.420,50 10.738,90! 20.522,70 4.194,45 1.707,— 1.132,50 52.723,— 15.136,— 15.770,— 5.309,— 7.987,20 14.044,80 4.115,— 3.298,— 1.542,— 1.111,50 2.751,70 6.477,90 n n n de Gynaecologische Kliniek te Leiden Van de hierboven genoemde kosten ad f 150123,05 werd door het Rijk gerestitueerd een bedrag van f 2575,90 voor de verpleging van 55 armlastige Belgische vluchtelingen in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis, het Kinderzieken huis, de Diaconesseninrichting, de Kliniek der Ver. „Hulp aan Zuigelingen” en St.-Antoniushove te Voorburg. Volgens overeenkomst tusschen de Gemeente ’s-Graven- hage en de stichting Oranje Nassau’s Oord konden ook in dit dienstjaar in deze stichting onvermogende longlijders worden opgenomen, wier herstel naar het oordeel van den Geneesheer-Directeur van het Gemeenteziekenhuis door een verblijf in dit Sanatorium zal bevorderd kunnen worden. Boven het verpleeggeld werd aan waschloon voor deze patiënten uitgegeven f 839,50, aan thermometers f 74, aan sputum flacons f 134,aan servetzakjes f 15,20 en bovendien voor reiskosten f 291,77, zoodat de gezamenlijke kosten voor deze verpleging zijn geweest f 21877,17. 10.892,45 2.847,— 1.263. - 4.508,—j 346,50, In het Roonisch Kath. Ziekenhuis de Sophiastichtingi het Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting de Zuigelingenkliniek het San. Oranje Nassau’s Oord de Kliniek v. d. Vereen. „Hulp aan Zuigelingen” de Inrichting voor Ooglijdens de Kliniek van het Roode Kruis de Stichting St. Antoniushove

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 988