H1 lil L II 11 TE fiii <o ■Ss 26 11 -S§ Voor de levering van genees- en verbandmiddelen voor de armlastigen in de 6e Onderstandswijk (Scheveningen) en voor patiënten, opgenomen in de Gynaecologische kli niek van Professor Dr. van der Hoeven te Leiden, waartoe overeenkomsten met aldaar gevestigde apothekers werden aangegaan, werd betaald f 1694,73’ tegen f 1763,91 in 1914. Ten name van het Burgerlijk Armbestuur stond op 31 December 1915 in de Grootboeken een kapitaal inge schreven van f 836Ü0,— 21/» N. W. S. en ten name van ’s-Gravenhage (het gewezen Valetijnsgilde) een kapitaal van f 700,—, waarvan het beheer is opgedragen aan ons Bestuur. Bij de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen stond op dien datum ingeschreven een bedrag groot f 98,42. Een staat bevattende de opgaven van aangeschafte en uitgereikte kleeding volgt hierna: •s s 3 *2 g’tdfg =111 MN ■H Zn k-i ■=5 Zn 21 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. L E E F T IJ D. 80 109 2 1 37001140 383 137 109 38 80 Totaal 23 131 10 171 32 9 32 60 22 119 9 3270 1279 350 117 99 1 12 33 20 6 20 1 490 161 10 n Tusschen n r> n n n w n 1» n Onbekend 15 45 In den loop van het jaar overleden Werden ontslagen Totaal Zoodat op 1 Januari 1916 nog in verpleging bleven 408 2862 1108 11 106 18 81 1 21 4 1 1 5 3 1 2 7 13 14 110 177 149 186 225 182 139 112 87 52 21 53 297 12 32 20 31 11 11 6 3 5 114 2 1 5 8 2 1 2 4 5 10 2 3 4 2 5 3 10 jaar 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 137 167 52 27 37 28 13 7 12 3 SS sg C i O-Ó a >2 auS 132 398 355 529 651 563 383 270 276 153 50 Beneden het jaar Tot 5 jaar oud 5 en 10 20 30 40 50 60 70 80 90 B 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 991