r Btflaae 27 I. Bestuur. den toestand. Ter voldoening aan artikel 6 der Verordening heeft het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds de eer Uw College het Verslag over 1915 aan te bieden. VERSLAG van het Gemeentelijk Werkloozenfonds over 1015. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders Op verschillende bedrijven oefende de crisis in het afge- loopen jaar nog een ongunstigen invloed. De malaise in het bouwbedrijf was oorzaak, dat een be langrijk aantal bouwvakarbeiders welke groep zeker het zwaarst te lijden heeft gehad van de crisis in 1915 nog geruimen tijd steun moest zoeken bij de werkloozenkassen en het Gemeentelijk Werkloozenfonds. In de laatste maan den van dat jaar werd de toestand allengs gunstiger. In de samenstelling van het Bestuur van het Gemeen telijk Werkloozenfonds kwam in hét afgeloopen jaar geen verandering. Het Bestuur, dat overeenkomstig art. 3 der Verordening in 1917 in zijn geheel moet aftreden, was derhalve samen gesteld als volgt: H. de Wilde, Voorzitter; A. Kruijt, Mr. J. jE. A. Lisman, J. van der Loo, J. Soetekouw, J. Waterreus, H. van Wort, Leden; T. Alkema, H. van Bergen Henegouwen, J. J. Cos, J. P. A. Wagemans, Plaatsvervangende leden; J. G. Kruis, Secretaris. Het Bestuur vergaderde in 1915 uit den aard der zaak inenigvuldiger dan in vorige jaren. Behoudens enkele ver hinderingen waren daar alle leden tegenwoordig. Alleen het lid J. Soetekouw kon, tengevolge van de mobilisatie, de bestuursvergaderingen niet bijwonen. II. Beknopt overzicht van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 994