27 2 van arbeiders- Omstreeks de maand October vonden velen hunner op Waalsdorp en te Ymuiden werk aan den bouw van barak ken en kampen voor de militairen en sedert viel tevens een beteekenende opleving van bet eigenlijke bouwbedrijf waar te nemen. Ook de Gemeente liet zich niet onbetuigd in het nemen van maatregelen, die ten goede kwamen aan het bouwbedrijf. Aanvankelijk kon de woningbouw, welke met voorschot van Rijk en Gemeente nog werd uitgevoerd, wegens de plotselinge prijsstijgingen en het gebrek aan voldoende materialen, geen geregelden voortgang hebben. Intusschen heeft ongetwijfeld de werkzaamheid van woningbouw- vereeni gingen een gunstigen invloed uitgeoefend op de huidige bedrijvigheid in de bouwvakken, waardoor de toestand in andere bedrijven, welke hiermede in zijde- lingsch verband staan, zich eveneens langzamerhand her stelde. Tenzij zich een belangrijke stijging in de prijzen der grondstoffen, of gebrek aan materialen voordoet, kan worden verwacht, dat de woningbouw in de. naaste toe komst zal toenemen, aangezien er, mede ten gevolge van de steeds toenemende bevolking, een niet onaanzienlijk tekort aan woningen is. Ook van Gemeentewege is de bouw woningen met kracht ter hand genomen. Gelijk bekend, moeten volgens een door den Gemeente raad aangenomen beginsel (besluit d.d. Juli 1914) de bouwvereenigingen bij het bekomen van voorschotten 2 der uitvoeringskosten zelf kunnen verschaffen. Onder den druk der tijdsomstandigheden is echter van dezen regel afgeweken en werd ten opzichte van enkele vereenigingen genoegen genomen met een eigen kapitaal van slechts V» dier kosten. Door den Gemeenteraad werd in zijn vergadering van 17 Mei besloten om bij wijze van werkverschaffing f 11000.— beschikbaar te stellen voor voortzetting van het afgraven van gemeente-terreinen, waaidoor een 140-tal arbeiders aan het werk kon worden gezet. Door een en ander verminderde gestadig de werkloosheid bij de bouwvakken, zoodat het aantal personen, dat uitkeering vanwege het Gemeentelijk Werkloozenfonds genoot, ondanks den gestadigen aan was van het ledental der vakvereenigingen zeer aan zienlijk daalde. Gedurende de laatste 2 a 3 maanden van het jaar werd dan ook per week circa f 1000.minder uitgekeerd dan in de daaraan voorafgaande maanden. A an de bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds ingeschre- VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 995