27 3 3=2 M ÏI.j ih w W'W P 1H VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZEN'FONDS. NAAM V A K B O N D. S S Afileeling Den Haag toegetreden 6 December 1915 ia buiten beschouwing gelaten. ven bouwvak arbeiders, waarvan gemiddeld 1321 bij werk loosheid recht op uitkeering hadden, waren 1082 voor kor- teren of langeren tijd werkloos. Het volgend staatje geeft de splitsing naar de verschil lende kassen: 68 24 109 32 41 18 305 122 12 37 107.5 37.5 130.0 38.0 42.5 20.0 389.5 169.0 16.5 34.0 5478 1394 7770 3004 4172 1397 21342 7414 1253 5182 166 89 59 189.0 148.7 81.7 1G78.6 14033 5904 4459 82804 I 126.7 46.0 150.3 54.3 78.0 28.3 504.0 i 200.3 22.3 49.0 Bouwarbeiders bond, Ned. Chr. (Haag) Idem Scheven ingen I Kalk- en Sieenbewerkerab. „St. Jan” N.R.K. Metselaarsvereeniging D.V.V. I Opperliedenvereeniging D.E.S Schildersgezellen!)., Ned., Scheveningen i Timmerliedenbond, Alg. Nederl Idem -St. Joseph” N.R.K. Haag Idem Scheveningen I Voegers vereen. „Ons Belang”, Haagsche ’s-Gravenhaagsehe Werkloozenkas waarneming tot 11 October „Onze Hulp is in den Naam des Heeren". Patrimonium I Q S Bij de beschouwing dezer cijfers houde men in het oog, dat verreweg het meerendeel (ongeveer 70%) der hier woonachtige bouwvakarbeiders in totaal circa 7000 nog steeds niet tegen -werkloosheid verzekerd is. Aan reisgeld werd f 27.75 verstrekt, waardoor enkele werkloozen in staat zijn gesteld, het hun elders aange boden werk te aanvaarden. Vanzelf had de slechte toestand in het bouwbedrijf mede tengevolge, dat zich een aantal leden van den Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond werkloos meldde. In totaal 14 met 1313 dagen van werkloosheid. Met betrekking tot de metaalnijverheid zij er op gewezen, dat onze Gemeente met vrij groote werkloosheid in het kleinbedrijf een uitzondering maakt op den algemeen zeer gunstigen toestand in dezen tak van industrie. Slechts heel langzaam is er eenige verbetering gekomen, verminderde het vrij belangrijk aantal werklooze leden van 12.215,15s 4.642,035 3.598,42s f 68.875,36s 115.0 142.0 79.5 1321.0 ;1082 f 5.096,05 1.191,74s 6.552,61s 2.373,88 3.693,75s 1.093,94s 16.920,83s 5.763,00s 767,12 4.966,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 996