h Hog pi -SSjs e c 27 si* stï ijs I 4 VERSLAG GEMEENTELIJK WERK LOOZEN FONDS. g NAAM V A K BON D. s- 9028 1.544,15 f 6.657,43s Aug.-Dec. 1913 Aug.—Dec. 1914 Minder in 5 maanden 591.0 16.7 161.0^ 768.7 i 454.5 15.5 134.5 twee by ons Fonds aangesloten bonden van metaalbewer kers. Gelijk uit onderstaand staatje omtrent den toestand bij de verschillende kassen blijkt, staat tegenover den Alg. Ned. Metaal bewerkersbond, waarvan 139 leden gedurende korteren of langere» tijd werkloos waren, de Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland zonder werkloozen. Hierbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren, dat de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, behalve een veel groo- ter ledental, een beduidend aantal (circa 170) loodgieters heeft georganiseerd, die ten opzichte der verzekering meer eigenaardig tot de bouwvakarbeiders gerekend moeten worden. 1099 huwelijken 790 309 139 i 6978 f 5.113,28s 25 2040 j 604.5 i 164 Metaalbewerkersbond, Alg. Nedi Metaalbewerkersbond in Nederland, Chr. Metaalbewerkersbond „St. Eloy”, Ned. R.K. Gelijk bekend, werd uit een oogpunt van landsverdedi ging door de militaire autoriteiten bepaald, dat verschil lende, voornamelijk tot de metaalindustrie behoorende categoriëii van personen het land niet mogen verlaten zonder daartoe speciale machtiging te hebben ontvangen. Echter is tot nog toe aan niemand verboden, zieh buitens lands te begeven. De toestand in het meubelvak is nog niet normaal. Door het uitvoeren van in 1914 uitgesteld werk (bijv, binnen bet immeringen en meubileering van stoomschepen, in ver band met de onzekerheid van het in de vaart brengen der schepen; uitstel van huwen enz.) is verdere uitbreiding van werkloosheid onder de meubelmakers en behangers voorkomen. Ook de beeldhouwers, die men gewoonlijk tot «lezen groep van vaklieden rekent en die in normale tijden mede in het buitenland ruimschoots werkgelegenheid vinden, zijn thans tengevolge van den oorlog ernstig in hun bestaan getrof- 5 ei

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 997