ip 1h I i ï|- ifi 27 i| 3 g Ned Zeemansvereeeniging „Volharding” t te wijken gelijk in 1914 van de bepalingen der werk- loozenkas betreffende bet niet uitkeeren in de maanden December en Januari, en betreffende den wachttijd van 8 weken. Deze wachttijd houdt rekening met de omstandigheid, dat de belooning van den seizoen-arbeid der zeevisschers (Juni—November) toereikend is ook voor de maanden van stilliggen van het bedrijf. Aangezien de afmonstering veeial omstreeks begin December aanvangt, wordt dus het bedrag, dat na beëindiging der vangst wordt ontvangen, gemiddeld genomen, voldoende geacht om in December en Januari van te leven. Met Februari vangt in den regel de trawlvisscherij aan, waardoor de zeevisschers weer in de gelegenheid zijn iets te verdienen. Verder kan nog worden medegedeeld, dat de organisatie der zeelieden, welke o. a. openstaat voor „de bemanningen der visschersvloot”, personen toelaat, die het grootste deel van het jaar in andere bedrijven werken, zoodat onder de leden der vereeniging voorkomen z.g. „losse werklieden”, die in de zomermaanden voor één of meer reizen deel nemen aan de haringvisseherij. Het was dus niet altijd even gemakkelijk uit te maken, wat eigenlijk hun hoofd- bestaan vormt. Reeds in het begin van het jaar stelde ons Bestuur zich in verbinding met de reeders en met de Gemeentelijke Arbeidsbeurs om de aanmonstering der werklooze vis- schers zooveel mogelijk te bevorderen. Over het algemeen had de aanmonstering later dan gewoonlijk plaats. De vrees voor mijnen was oorzaak, dat sommigen de aanmon stering zoolang mogelijk uitstelden. Aangezien er tengevolge van de mobilisatie in dit bedrijf een tekort aan werkkrachten heersehte, werd elk vaartuig met minder dan 13 koppen bemand. Hierdoor werd aan elk lid der bemanning een loon van meer dan 2 der besomming verzekerd, aangezien de reeder 27 van de besomming aan de equipage uitkeert. Volgend overzicht bevat enkele cijfers omtrent werk loosheid en uitkeering aan de zeevisschers: 6 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. NAAM V E K E E N I G I N G. 206.3 186.5 94 f 5.942,50 6394 Ié12®® £-g o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 999