29 29 verslag der brandweer. Op de le verdieping stond in een kamer een scherm, dat dienst deed als achtergrond voor fotografische opnamen. Dit scherm vertoonde eenige brandgaten, zoodat vermoede lijk getracht is dit in brand te steken. Op de zolderverdie ping daarboven waren eenige meubelen geborgen in een van de overige ruimte afgescheiden kamertje; ook deze waren in brand geraakt en gedeeltelijk door vuur bescha digd. In een aangrenzend kamertje, alwaar eenig bedde- goed was geborgen, werd de derde brandhaard ontdekt n.l. in de onderste matras, waarvan reeds een gedeelte door het vuur aangetast was geweest. Aangezien deze drie brand haarden afzonderlijk moeten zijn ontstaan, werd de recherche hiermede in kennis gesteld, die een onderzoek instelde en de zaak verder in behandeling nam. 5 Mei. Kleine binnenbrand in een pakhuis aan de land zijde van de Visschershaven. Netten in een kuip geraakten door broeiing in brand. Met één straal van de waterleiding werd het brandje gebluscht. Een zestiental netten ver brandde. 10 Mei. Kleine binnenbrand in perceel Groot Hertogin- nelaan 165. Door het in brandgeraken van de gummislang van een gascomfoor vatten de in de nabijheid hangende raamgordijnen vlam en werd de lambrizeering en het vloerzeil door het vuur aangetast. De bewoonster, in een aangrenzende kamer zittende, werd de brand gewaar door het schreeuwen van eenige voorbijgangers, die dan ook na binnengelaten te zijn een aanvang met de blussching maakten door middel van afdekking met een deken en een vloerkleed. t Met eenig water en gebruikmaking van den bluschkwast werd het brandje verder afgebluscht. In den na-avond van dien dag ontstond een zware binnenbrand in Hotel Witte Brug. Doordat een balklaag niet voldoende van het wasemkanaal van de keuken geïso leerd was, waardoor het hout van deze balklaag reeds geruiinen tijd had blootgestaan aan een soort droge distil latie, geraakte dit in brand toen bij het overkoken van suiker op het gloeiende fornuis deze suiker in brand geraakte en met een lange vlam in den wasemkoker ver brandde. De wasemkoker, die door het aanzetten van vet en roet waarschijnlijk mede hielp om de vlam te onder houden en door zijn groote afmetingen uitnemend hiervoor geschikt was, werd de oorzaak, dat het reeds voor vuur- vatten zoo ontvankelijke hout van bovengenoemde balk laag in brand geraakte. Bij aankomst van de Brandweer stegen slechts eenige rookwolkjes tusschen de naden uit van het plat, dat ter hoogte van het einde van den bijna horizontalen wasemkoker werd gevormd door het dak van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 1094