8.445, 9.341,— in 863.305, 735.225,— 14.495 000. 12.581.000,— 9.687.000. 7.387.000,— I 98.626 500 122.808.500 66 Bijlage IV. BANK- EN CREDIETINSTELLINGEN. f f 8.885.100,— n 12.187.945,— 12.012.634,- n uit binnenlandsche 1.350.824,— 741.827,- n op 10 399.057.- 12.178.604,— beleeningen op n V Ti n n n Aangaande het alhier gevestigde Agentschap der Neder- landsche Bank (Agenten de heeren Mr. F. A. Jas en Mr. H. J. M. de Vries, plaatsvervangers de heeren J. A. Stötzer en H. Mennes) blijken voor het tijdvak 1 April 1916 tot en met 31 Maart 1917 en voor het tijdvak 1 April 1917 tot 31 Maart 1918 uit de openbaar gemaakte verslagen van den President der Nederlandsche Bank de volgende bijzonder heden: Gedurende 1916 1917 6.385.295,755 76.058.000,— 96.026.000,— Gedurende 1917 1918 3.419.464,— 14.234.900,— 113.365.400,— 11.269.800.- nihil 86.500,- 17.000,- nihil nihil nihil 138.866.700,— 10.829.985,— 30.000,— 108.800,— 17.800,— nihil nihil nihil Gedisconteerd werd over een bedrag van Het totaal der: Gesloten effecten beleeningen bedroeg Geprolong. Afgeloste Gesloten goederenbeleeningen bedroeg Geprolong. B Afgeloste Gesloten speciebeleeningen bedroeg Geprolong. Afgeloste Het gemiddeld opereerend kapitaal bedroeg. Samengesteld wissels voor Samengesteld uit beleeningen effecten voor. Samengesteld uit goederen voor Samengesteld uit voorschotten rekening-courant voor Het bedrag der in verwisseling tegen bankbiljetten uitgegeven specie was Het bedrag der in verwisseling tegen specie uitgegeven bankbiljetten was Dat der. bankbiljetten tegen bank biljetten was Het totaal der verwisselingen beliep Om recenter gegevens te verschaffen is ook opgenomen een uittreksel uit het laatstelijk verschenen verslag dezer bank en is hierbij heengestapt over het bezwaar dat dit loopt tot 1 April 1918. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 1303