II. VERSLAG VAN DE ONDERDEELEN. A. Eerste geneeskundige hulp. Het verslag aangaande de onderdeelen van den dienst wordt in dezelfde volgorde als ten vorige jare gegeven, naar de onderscheiding: A. Eerste geneeskundige hulp, B. Geneeskundig toezicht en C. Geneeskundige verzorging. Deze benamingen geven wel niet volledig den aard der verrichtingen weer, maar toch verdient het aanbeveling de onderscheiding in dezen vorm te behouden, in zooverre ze volkomen met.de indeeling der Verordening overeenstemt en voorts hierdoor nauwkeurig is weergegeven de taak voor resp. den waehtdokter, den eontroleerend geneeskun dige en den behandelend geneeskundige, zijnde de taak voor den waehtdokter de neventaak, opgedragen aan de gezamenlijke geneeskundigen van den dienst. Dit eerste gedeelte omvat alle spoedwerk van den dienst, zooals dat van uit den Centralen post als technisch onder deel van het Centraalbureau wordt geregeld. Hiertoe zijn te rekenen: het verleenen van eerste hulp bij ongevallen en plotseling optredende ernstige ziekten, de zorg voor de opname van lijders in ziekeninriebtingen en Ontsmettingsdiensten, waarbij aan deze materialen be hoefte bestond. De uitgaven van den dienst hebben over het afgeloopen jaar f 163.395,25 bedragen of f 2.990,84 meer dan in 1916. De inkomsten bedroegen f 4159,76 of f 1919,06 meer dan het jaar te voren. Hieronder zijn f 2174,45 van de Rijksver- zekeringsbank voor het verleenen van hulp aan personen, vallende onder de bepalingen der Ongevallenwet. Het lijkt niet ondienstig aan deze mededeelingen de op merking vast te knoopen, dat de verhoudingen van inkom sten en uitgaven welbeschouwd geen zuiver beeld ver- toonen. Dit beeld toch zou een geheel ander zijn, indien de door den dienst ten behoeve van andere diensten en instel lingen geleverde prestaties in afzonderlijke verrekening werden gesteld. Het verdient dan ook wel overweging, de boekhouding naar meer eommercieelen opzet te gaan voeren, waardoor een veel beduidender bedrag aan inkomsten tegenover dat der uitgaven zal komen te staan. 5 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 785