21 20 brand; bevangen oogontsteking. 1 geval 1 1 Het geringe aantal ziektedagen kwam aan den dienst zeer ten goede, waardoor in den zomer zoo goed als zonder reserve gewerkt kon worden. Op 6 Mei wierp paard No. 322, dat eenigen tijd tevoren gekocht was, een veulen, hetwelk verkocht werd voor f 350,—. Wegens geheele of gedeeltelijke ongeschiktheid werden verkocht voor de slachtbank of om te dienen voor verder gebruik 22 paarden (Nos. 22, 32, 37, 40, 45, 81, 83, 98, 103, 105, 114, 117, 146, 147, 175, 176, 180, 184, 229, 241, 281 en 294) met een opbrengst van f 7090, Gestorven zijn 2 paarden (Nos. 134 en 220), welke gedeel telijk geschikt bleken voor de consumptie en f 270,op brachten. Een overzicht van het aantal, den diensttijd en den leef tijd der paarden geeft bijlage G. De door de Regeering in het vorige jaar ingestelde distributie van haver en ander krachtvoeder, alsmede het voor dezen dienst vastgestelde rantsoen van 200 K.G. per paard en per maand, bleef dit jaar gehandhaafd. Aangezien deze hoeveelheid onvoldoende werd geacht, in verband met het zware werk en de geringe reserve, werd getracht de paarden zooveel mogelijk in goede conditie te houden door het toedienen van allerlei ander voeder als; paardenbrood, mais, zaad, gedroogde borstel en melasse, welke beide laatste artikelen echter op het einde van het jaar ook reeds niet meer te verkrijgen waren. Met het oog op den onzékeren toestand en de te verwachten schaarschte van hooi werd het nuttig geacht onmiddellijk na den oogst de geheele hoeveelheid hooi, voor een jaar benoodigd, aan te koopen en in te slaan, hetgeen mogelijk was door de beschikking over de zolders van het Openbaar Slachthuis. Ook uit financieel oogpunt is zulks nuttig gebleken, aangezien de bestede prijs, ofschoon meer dan 100 hooger dan in nor male tijden, sedert toch nog weer verdubbeld is. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 866