21 Maanden Aug. i Sept. Jan. Fetir. Mit. I 28 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 13.000- 12.000 11.000 10.000 9.000 -i-1, 8.000 Oft. i NOV- ApiilMei i Hal Juli DCC. AP. .14.000 Bijzondere opmerking verdient de belangrijke verminde- ring, die de hoeveelheid huisvuil dit jaar onderging. In hoofdzaak moet deze worden toegeschreven aan het afzon derlijk houden van groenteafval met bestemming voor vee voeder (zie Algemeene beschouwingen) en verder aan het minder stoken van kachels. Het aantal processen-verbaal door de opzichters in hun kwaliteit van onbezoldigd gemeenteveldwachter gemaakt inzake overtreding van de bepalingen der Algemeene Politieverordening betreffende het ophalen van vuilnis bedroeg 6 in 1918 tegen resp. 18, 18, 39, 20, 8, 18, 27, 17, 31 en 49 in de jaren 1917/1908. Onderstaand graphisch staatje geeft een overzicht van de hoeveelheden asch en vuilnis welke dit jaar maandelijks op de aechstalen en aan de vuilverbrandingsinrichting werden aaugevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1001