21 29 STRAATREINIGING. Straatreiniging. Veegdienst. a. Eerstgenoemd cijfer is samengesteld als volgt: 3 931.983 M2. Totaal 34.150 M2. 2.313.791 49.049 1.534.993 De totale oppervlakte der straten en wegen in liet reini- gingsgebied bedroeg, met inbegrip van de terreinen en wegen, die voor rekening van derden werden schoonge- hotiden (zie bet desbetreffende hoofdstuk), op het einde van 1918 3.931.983 M2., tegen 3.893.529 M2. op het einde van 1917. In de organisatie van den dagelijkschen veegdienst werd ook dit jaar zoo goed als geen verandering gebracht. Het opruimen van zand op den Strandweg en in de aan grenzende straten, alsmede het wegvoeren van tegen den strandmuur opgewaaid zand, vorderde dit jaar een uit gave van f 6000, Het totaal oppervlak, dat dagelijks behandeld moet wor den, breidde zich derhalve uit met 38.454 M2. Deze uitbreiding is in hoofdzaak het gevolg van het op- nemen in den gewonen dienst van reeds aangelegde straten in de bestaande bouwplannen. Een overzicht van de uitbreiding van het straatoppervlak in den loop der jaren 1907/1918 geeft het graphisch staatje in bijlage I. Blijkens de jaarverslagen der Reinigingsdiensten van Amsterdam en Rotterdam bedroeg de straat oppervlakte dezer steden in 1917 resp. 4.157.294 M2. en 3.563.592 M2. Asphaltstraten Klinker- en keistraten (rijwegen) Maeadamwegen Trottoirs en middenpaden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1002