I I is 21 46 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Diverse werkzaamheden. !l j ling schoongehouden, onderging dit jaar geen wijziging en bedraagt op het einde van dit jaar 26 tegen 26, 24, 19, 15, 13, 13, 10 en 3 in de jaren 1917/1910. Een afdoende verbete ring van den toestand, waarin vele brandgangen verkeesen, zal slechts verkregen kunnen worden door deze aan gelegenheid bij Politieverordening te regelen. Sedert 1912 geschiedt ook de opruiming van dierenlijken en ander hinderlijk vuil uit slooten en wateren rondom de Gemeente door dezen dienst. Deze ■werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd door 2 man met 1 gesloten paarden- wagen. In het jaar 1918 werden 30 kadavers aangevoerd. Ter uitvoering van de verordening op de invordering van de hondenbelasting en van art. 11 der Algemeene Politieverordening werd ook dit jaar door dezen dienst vanaf 1 Juli tot 31 December 1 werkman beschikbaar ge steld om de politie behulpzaam te zijn bij het opvangen van honden. De opgevangen honden werden met een daarvoor bestemden paardenwagen tweemaal per dag aan de politie- bureaux afgehaald en naar de hondenbewaarplaats op den aschstaal aan de Westerstraat overgebracht, waar zij werden verzorgd totdat de eigenaar zich aanmeldde of, bij gebreke daarvan, na den gestelden termijn werden af gemaakt. In het geheel werden 398 honden aangebracht, waarvan 181 werden afgehaald en 217 werden afgemaakt in de asphyxiatieinrichting. Zooals reeds onder „Algemeene beschouwingen” werd medegedeeld, gaven de tijdsomstandigheden aanleiding tot het weder instellen van de warmwatervoorziening, waar toe op 16 plaatsen sproeiwagens werden geplaatst, die te voren waren ingericht voor het inleiden van stoom en die waren bekleed met een isoleerende stof. Afgeleverd werden:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1019