21 49 FIXANCIËEL OVERZICHT. FINANCIEEL OVERZICHT. 4 In vergelijking met de begrooting voor 1918 bedragen de uitgaven f 490.140,46s meer, hetgeen zün oorzaak vindt in de betaling van duurtebijslag aan ambtenaren en werk lieden ad f 109.641,de verhooging der loonen van de werklieden van af 1 April ad f 110.500,—, de uitbreiding van het personeel tengevolge van de tijdelijke invoering van den verkorten werktijd, ad f 38.168,de uitbreiding van het aantal paarden in verband niet het vorenstaande ad f 24.330,de meerdere kosten voor ziekengeld en ver lof ad f 38.000,—, de meerdere kosten voor het vervoer Uit de verkorte administratieve rekening der exploitatie kosten van dezen dienst (zie bijlage C) blijkt, dat de totale uitgaten over het jaar 1918 f 1.457.796,90s hebben bedragen, of f 403.960,27 meer dan in 1917. Van dit bedrag moet echter al dadelijk worden afgetrokken de meerdere waarde van de aanwezige magazijngoederen dan einde 1917 ad plm. f 66.570,zoodat de werkelijke vermeerdering der uitgaven eigenlijk f 337.390,27 bedraagt. Bij de beoordeeling van laatstgenoemd bedrag moet worden in acht genomen, dat daarin zijn begrepen de meerdere kosten van duurtebijslag aan ambtenaren en werklieden ad f 45.000,de verhooging der loonen ad f 110.500,de meerdere kosten van uitbreiding van per soneel tengevolge van de tijdelijke invoering van den aeht-en-een-half-urigen werkdag ad f 38.168,—, alsmede de tengevolge hiervan noodzakelijke uitbreiding van het aan tal paarden ad f 27.000,de meerdere uitgaven van de warmwatervoorziening ad f 12.500,de kosten van de eleetrische lichtinstallatie op de terreinen en in de ge bouwen op den aschstaal ad f 7.670,zoodat de eigen lijke vermeerdering der uitgaven kan teruggebracht wor den op f 93.600,in hoofdzaak als gevolg van de meer dere kosten voor het vervoer en de ophooping bij gesloten water van waardeloos vuil, ad f 57.600,meerder be taalde verlof- en ziekengelden f 30.000,— en de uitbreiding van het ambtenarenpersoneel ad f 3.000,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1022