21 1 electrische voorspanwagen 50 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 063.384,89 7.500,— 4.271,55 f 975.156,44 we- 7.500,— f 490.140,465 f 4.300,— 3.200,— en gebracht op Overgeschreven is op de begrooting 1918 gens vertraging in de aflevering: 2 batterijen f 967.656,44 1.457.796,90’ De toestand is derhalve als volgt: De uitgaven voor 1918 waren begroot op f Dit bedrag werd in den loop van het jaar verhoogd door overschrijving van het vorige dienstjaar op Afd. V „Nieuw Mate rieel” met Op Afd. XI, onderhoud van en herstellingen aan de gebouwen, terreinen, enz. door Ge meentewerken met zoodat het totaalbedrag der begrooting moet gesteld worden op De uitgaven bedroegen werkelijk Het geraamde bedrag werd derhalve over schreden met van waardeloos vuil en ophooping tengevolge van geslo ten water ad f 54.950,—, de kosten voor installatie en exploitatie der warmwatervoorziening ad f 32.406,en ten slotte in het inslaan van grootere voorraden van maga- zijngoederen tegen zooveel hoogere prijzen ad f 66.500, Laat men deze posten, als zijnde feitelijk geen eigenlijke door de uitvoering veroorzaakte uitgaven, buiten beschou wing, dan rest nog een bedrag van f 16.500,hetwelk als verhooging van exploitatiekosten moet aangemerkt worden, terwijl een bedrag ad f 42.000,zijnde de ver hooging van materiaalprijzen, gedekt wordt door een min dere uitgave op diverse onderdeelen der begrooting. Aangenaam is het te kunnen mededeelen, dat een deel der bovenstaande extra uitgaven in verband met meerdere ontvangsten en wel tot een bedrag van f 117.250,— wordt gedekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1023