21 51 FINANCIEEL OVERZICHT. Ten aanzien van de verschillende posten, die hetzij een overschot, hetzij een tekort toonden, zij het volgende opge merkt. Een overschot toonden na te noemen posten en wel we gens: le, minder verbruik van electrischen stroom voor den motorsproeiwagen en de auto-aschwagens, enz. en van benzine en olie voor den auto-sproeiwagen en de veeg- machine, minder vervoer van vuil per spoor van Scheve- ningen naar Den Haag (rond f 4.300,2e. minder her stellingen buiten eigen beheer, huur van bergruimte (rond f 2.550,3e. minder aanschaffing van gummiwaren, stof- bindende middelen, enz. (rond f 20.100,4e. minder aan schaffing van rollend materieel (rond f 900,5e. minder betaalde arbeidsloonen voor besproeiing en het ledigen van kolken (rond f 4.600,—)6e. minder betaalde reiskosten, enz. en minder huur van posthuizen (rond f 1.125,7e minder onderhoud gebouwen, enz. (rond f 8.790,—). Hiertegenover stond evenwel een meerdere uitgave op de navolgende posten: le. wegens invoering der nieuwe loonregeling vanaf 1 April (rond f 110.500,2e. wegens uitbreiding van personeel als gevolg van de tijdelijke in voering van den acht-en-een-half-urigen werkdag (rond f 38.168,—); 3e. wegens uitbreiding der ambtenaren in ver band met den aan dezen dienst toegevoegden Schoonmaak dienst en verdere vermeerdering van werkzaamheden (rond f 3.000,4e. wegens meer betaalde loonen voor sneeuwruiming (rond f 5.800,5e. wegens meerdere aan schaffing van paarden (rond f 24.300,—); 6e. wegens meer deren aankoop van magazijugoederen en stijging van mate- riaalprijzen (rond f 108,370,7e. wegens meerder betaalde zieken- en verlofgelden (rond f 38.000,8e. wegens meer dere kosten voor vervoer van waardeloos vuil en wegens ophooping tengevolge van gesloten water (rond f 54.950,—), terwijl verder eenige uitgaven werden gedaan waarvoor in de begrooting geen raming had plaats gehad en wel: le. wegens betaalden duurtebijslag aan ambtenaren en werk lieden (rond f 109.641,2e. wegens kosten voor installatie en exploitatie warmwatervoorziening (rond f 32.400,3e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1024