1 1 21 ld 53 FINANCIEEL OVERZICHT. Het totaal aantal inwoners op 31 December 1918 bedraagt 352.084 personen, zoodat de exploitatiekosten met inbegrip van meergenoemde buitengewone uitgaven bedragen per jaar en per hoofd der bevolking f 4.13 en de ontvangsten f 0,58. Evenals vorige jaren is het wederom nuttig geacht in bijlage D een overzicht te geven van de ontvangsten en exploitatiekosten over het geheele tijdperk dat de Reini gingsdienst in eigen beheer is uitgevoerd geworden, met vermelding tevens in grove trekken van allerlei omstan digheden, die daarop van invloed zijn geweest. geraamd was, hetgeen in hoofdzaak te danken is aan de meerdere opbrengst van: le. voor toezicht en administratie inzake den Ontsmettingsdienst (rond f 2.200,2e. verkoop van paardenmest en het verleenen van paardendiensten (rond f 10.850,3e. levering van faecaliën en straatmest (rond f 34.590,—); 4e. wegens verkoop van groenteafval, etensresten, lompen, papier, metaal en diversen (rond f 7.500,5e. wegens verstrekte diensten (rond f 9.740, terwijl verder in bovengenoemd bedrag begrepen zijn de terugbetaling voor de kosten voor warmwatervoorziening (rond f 39.129,en voor die der vuilverbranding (rond f 20.728,—). Hiertegenover stond een mindere opbrengst van: le. wegens verkoop van paarden, af gekeurd materiaal en leve ring van materialen aan andere diensten (rond f 535,2e. wegens vergoeding voor geplaatste en beschadigde privaat- tonnen (rond f 800,3e. wegens den verkoop van slakken (rond f 6.225,—). Een overzicht van de ontvangsten en exploitatiekosten van dezen dienst in hare onderdeelen over dit jaar is ge geven in bijlage C. De Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, V. DE GROOT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1026