By lace 22 VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst over het jaar 1918. Het jaar 1918 stelde aan den Ontsmettingsdienst bijzonder hooge eischen. Het aantal uitgevoerde woning-ontsmet- tingen en de hoeveelheid behandelde goederen waren, blijkens bijlage G, weder belangrijk grooter dan het vorige jaar, dat reeds het drukste was sedert de oprich ting van dezen dienst. Voor een deel vindt dit zijn oorzaak in het in meerdere mate voorkomen van roodvonk, diph- theritis en febris typhoïdea, doch voornamelijk moet die toename worden toegeschreven aan het veelvuldig voor komen van scabies. De omvang van deze ziekte was zelfs vaii dien aard, dat zij met ingang van 24 Juli voor een jaar werd opgenomen in de Wet van 4 December 1872 (Stbl. No. 134). Als gevolg van de geringe capaciteit van de ontsmettings- inriehting, die nog steeds een zeer voorloopig karakter draagt, moest dan ook om zoo te zeggen dag en nacht ge werkt worden. Bovendien werden de ondervonden bezwaren nog vergroot, doordat de verschillende inrichtingen zeer verspreid en ondoelmatig gelegen zijn. De hoeveelheid be handelde goederen was tweemaal zoo groot als in normale jaren, terwijl het groote aantal woningontsmettingen, het welk soms 20 per dag bedroeg, tegen 6 a 8 in de vorige jaren, groote moeielijkheden gaf, zoowel wegens het ont trekken van de meest geschikte werkkrachten en van veel paarden en materieel aan den Reinigingsdienst, die door de tijdsomstandigheden toch reeds zoozeer in zijn bewegingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1045