22 2 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. :ww«! 1011 nanoo»l-nn/f’<ri.n beperkt was, als wegens de onvoldoende gelegenheid voor baden van het personeel, voor behandeling en berging van dienstkleeding, materieel etc. Bij dezen toestand, die, naar het zich laat aanzien, nog langen tijd zal voortduren, zoo niet erger worden, is het duidelijk, dat niet langer gewacht kon worden op de tot standkoming van een meer moderne en beter geoutilleerde ontsmettingsinriehting, welke samenhangt met de reorga nisatie van den Reinigingsdienst. Derhalve werd besloten de inrichting op den asch- en vuilnisstaal aan de Wester- straat uit te breiden en die aan den Westduinweg daarin op te nemen, terwijl het materieel werd vermeerderd door de aanschaffing van 1 ziekenrijtuig en van 2 wagens voor goederenvervoer. Ter oogenblikkelijke voorziening in het tekort aan gelegenheid tot ontsmetten van goederen, wordt tijdelijk gebruik gemaakt van den ontsmettingsoven in het Gemeenteziekenhuis. Tot nu toe bepaalde het zuiveren van huizen door dezen dienst zich tot de gemeentegebouwen, terwijl slechts in enkele gevallen, door tusschenkomst van het Gem. Bouw en Woningtoezicht zuivering voor rekening van particulie ren plaats had. In verband echter met de van verschillende zijden bij genoemden dienst ingekomen klachten over onvoldoende behandeling door z.g. zuiveraars, werd door het College van Burgemeester en Wethouders besloten om, gezien de groote waarde die tegenwoordig aan de bestrij ding van ongedierte gehecht wordt, het zuiveren van particuliere woningen op aanvraag en voor rekening van belanghebbenden door dezen dienst te doen geschieden. Ook dit jaar werden vele moeilijkheden ondervonden bij het verkrijgen van de benoodigde ontsmettings- en wasch- middelen; slechts bij kleine hoeveelheden en tegen hooge prijzen kon de steeds geringer wordende voorraad nu en dan worden aangevuld. De overgroote zuinigheid welke hierom bij het gebruik van ontsmettings- en waschmiddelen in acht genomen moest worden was oorzaak, dat in ver schillende opzichten niet meer aan de dezerzijds gestelde eischen kon worden voldaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1046