i 1 22 3 Organisatie en werking van den dienst. De Ontsniettingsdienst is belast met: Van de in het jaar 1916 aan den Parallelweg gehuurde woningen tot het in observatie nemen van personen uit besmette omgeving, behoefde ook dit jaar geen gebruik te worden gemaakt. Door den Burgemeester werd in den loop van dit jaar vergunning verleend tot kostelooze ontsmetting van de De uitvoering der ontsmettings-werkzaamheden en de administratie geschieden door ambtenaren en werklieden van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, die, naar gelang van behoefte, bij den Ontsniettingsdienst gedetacheerd worden. De administratie wordt gevoerd in twee lokalen van het bureau van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. De betrekking van Medicus-adviseur, bedoeld in art. 7 der Verordening voor den Gemeentelijken Ontsmettings- dienst, wordt vervuld door den heer S. A. W. Vrijland, arts. Als diens plaatsvervanger is aangewezen de heer Dp J. J. Pigeaud. a. de administratie van de aangiften van besmettelijke ziektegevallen door de geneesheeren en de mededeeling ervan aan verschillende autoriteiten; b. het aanhechten en afnemen van het kenmerk, bedoeld in art. 20 der wet van 4 December 1872 (Stbl. 134); het vervoer van lijders aan een besmettelijke ziekte; d. het ontsmetten van woningen en goederen; e. het verrichten van alle overige werkzaamheden den Ontsniettingsdienst rakende; het vervoer van onbekende lijken; {j. het zuiveren van woningen van ongedierte. ORGANISATIE EN WERKING VAN DEN DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1047