102 aan J. van der W a n s e in, 5 H.A., 75 A., 56 e.A. grond en water in den Veen- en Binckhorstpolder tus- schen de Schenk en de spoorbaan der Hollandsche IJze- aan M. J. Bor s boom, 3 H.A., 74 A., 93 c.A. grond, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binck- horstlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenha ge. Sectie A P, Nos. 316, 317, 324, 325 en 326, en de loods, staande op eerstgenoemd kadastraal perceel, van 1 Jan. 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 565,per jaar; aan A. van der M a a r e 1, 11 H.A., 17 A., 90 c.A. grond, gelegen in den Noord- en Zusterpolder, aan de Hoefkade en aan de Laak, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 37, 42, 46 en 216 tot en met 231, van 1 Januari 1918 tot en met 31 De cember 1922, tegen een huurprijs van f 1400,-— per jaar; aan M. Chr. Walraven, 9 H.A., 81 A., 4 c.A. grond in den Noordpolder tusschen de Hoefkade en de spoorbaan der Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maat schappij, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 59 tot en met 62, 66 tot en met 70 en 2 H.A., 68 A., 10 c.A. grond en water in dien polder tus schen de Laak en de Broeksloot, kadastraal bekend als voren. Sectie A I, Nos. 77 tot en met 80 en 82, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1650,per jaar; aan J. B u r k i, 2 H.A., 6 A., 40 e.A. grond in den Noord polder aan de Laak, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 51 en 52, van 1 Januari 1918 tot én met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 268,— per jaar; aan C. J. de Kok, een gedeelte van het landgoed „Mariëndaal”, gelegen aan den Bezuidcnhoutseheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A S, No. 64, 71, 72, 73, 74, 89, 90 alle geheel en No. 70 ge deeltelijk, groot ongeveer 10 H.A., 85 A., 90 c.A., van 1 Januari 1918 tot ene met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1850,— per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 104