22 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. Terwille van een gemakkelijk overzicht van het vóór komen van de besmettelijke ziektegevallen over de geheele stad, wordt ieder geval onmiddellijk na de aangifte door middel van spelden op plattegronden aangeteekend. Ver kleinde reproducties dezer speldenkaarten zijn als bijlagen A. t/m D. aan dit verslag toegevoegd. Voor beschouwingen betreffende het voorkómen en de bestrijding van besmettelijke ziekten, wordt verwezen naar het verslag van den Medicus-adviseur van den Gemeente lijken Ontsmettingsdienst. Inrichtingen en Materiaal. Bij dezen dienst zijn in gebruik: 1°. een houten gebouw op den asch- en vuilnisstaal te ’s-Gravenhage, waarin zijn ondergebracht een ontsmet- tingsoven met toebehooren, de wasch- en droogtoestellen, de remise, alsmede magazijn, kleedkamer, bad, enz., tezamen uitmakende de hoofdinrichting; 2". een steenen gebouw op den asch- en vuilnisstaal te Scheveningen, waarin mede een ontsmettingsoven met toe behooren is ondergebracht;, deze doet dienst als hulp- inrichting, aangezien de ontsmettingsoven te ’s-Graven hage voor de vele partijen goederen te klein is; 3°. twee gebouwen resp. aan de Koningstraat en aan de Vuurbaakstraat, welke dienst doen om er gezinnen te doen verblijven gedurende den tijd, dat de woning ontsmet wordt; 4". vijf huizen tezamen bevattende 10 beneden- en boven woningen aan den Parallelweg Nos. 67/76 ter uitbreiding van het sub 3". genoemde gebouw aan de Koningstraat (in huur) en 5°. twee vertrekken in het kantoorgebouw van den Ge meentelijken Reinigingsdienst aan de Brouwersgracht. De gebouwen worden onderhouden door Gemeente werken, behoudens kleine herstellingen, die in eigen beheer worden verricht. Bi,jlage E. geeft een overzicht van het voor dezen dienst in gebruik zijnde materieel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1050