22 22 \f f f f \f- 21 20 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. VERSLAG UITGAVEN. ONTVANGSTEN. 10.644 1" andere werk- 43.548 90 III. 1. |323 4.291 IV. zieken voor rekening van van 2. 441 184 228190 4.520 2* 17 d. 1. II. b. V. 215(4 Diverse ontvangsten uit anderen hoofde: III. 8.061 55 wagens n 33.499I195 VI. 1. a. b. 2. 63i d. n 3. 51 755 17.691 875 5.050# n 120.391# Saldo kosten voor de Gemeente n d. 1.032057 1.270 41 n maatregelen ter bestrijding van n n n n Het bedrag der werd door den Minister van Vervoer derden wegens veeziekten I. 11. 16.16840 149 20 480 3.120[— 1 n 11.854 605 2.597 71 1.785 33 9.200 217,49 Kosten voor aanschaffing van ontsmettingsmiddelen, gereedschap}ten en materieel u'. 82 935 371 235 103 02 2.394 635 16.317,60 38,45 i 199i39 reinigingen en ontsmet- i niet in de wet van 4- Dec. 1872 genoemde ziekteni f a. b. a. b. c. d. Vergoedingen voor tingen wegens Onderhoud haarden en kachels. Jaarlyksche schoonmaak enz. in eigen beheer: onderhoud haarden en kachels Jaarl. schoonmaak, witten, schoorsteenvegen onderhond tuin diverse herstellingen -- 2.951 825 f 130.183 4 75 Ontsmetten van zaamheden 1.802 065 6.043 92 788 88 4.589 27 215 215 4.252 52’ i 4.936 15 4.259,50 woningen enz. en IV. d wegens taxatie van onteigende goederen en schrijf!oonen I. a. f 130.1-^ Rjjksbijdrage voor dezen dienst over liet Ujdvak 1 Jannari-Ill Decent’ Binnenlandsche Zaken vastgeateld op f 20.222.21. till. Algemeens kosten bureaukosten, drukwerk, reiskosten, telephoon en diverse voorschottenf brandstoffen en drijfkrachtI licht en water dienstkleeding onvoorziene uitgaven duurtebjjslag, VIL Onderhoud gebouwen en ontsmettingsinrichtingen: Observatie-gebouw aan de Koningstraat. idem aan de Vuurbaakstraat gebouwen der ontsmettingsinrichting op den aschstaal, Westerstraat gebouwen der ontsmettingsinrichting aan den Westduinweg Kosten der observatie-inrichtingen loonen der bewaarders voeding van en vergoeding wegens derving van loon aan in observatie zijnde personen onderhoud van den inventaris en inwendige inrichting der gebouwen huur gebouwen Parallelweg ontsmettingsmiddelen borstels, sponzen, doeken enz. toestellen en gereedschappen materieel onderhoud der ontsmettingsovens, rijtuigen en j Vergoeding van andere Gemeentebesturen i wegens verrichte reinigingen, ontsmettingen j en transporten Salarissen der ambtenaren Arbeidsloonen voor het ontsmetten van huizen, af halen, ontsmetten en terugbezorgen van goederen enz. Paarden en Mechanische tractie a. paarden I b. mechanische tractie wegens wassehen van dienstkleeding voor i den Gemeentelijken Reinigingsdienst \f u a2. a3. b'. b*. b i b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1067