INHOUD DER BIJLAGEN. IIe gedeelte. Gemeentelijk Werkloozen fonds. n van 33. 36. 41. van de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen. n r 40. 40a. 38a. 39. 34. 35. 30. 30a. 31. 32. 37. 38. By lage No. 23. Statistiek van het verlóóp van sommige ziekten in iedere straat der gemeente. 24a. Verslag van de Commissie van beheer over het Ge- meente-museum. 246. Verslag omtrent den Dienst voor Kunsten en Weten schappen. 26. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur. Gemeentelijk Werkloozenfonds. Verslag Bank van Leening. der „Hulpbank”. Spaarbank der Mij. tot Nut v. h. Algemeen van het Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig”, der Nutsspaarbank te Scheveningen. Nuts Voorschotkas. 27. 28. 28a. 286. 28c. 28d. 28e. 29. Verslag betreffende de Brandweer. bedoeld by art. 52 der Woningwet. omtrent het Bouw- en Woningtoezicht. omtrent de Ongevallenverzekering. van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht voor gemeentew'erklieden. 32a. Verslag van de werkzaamheden der Commissie advies voor gemeenteambtenaren en -beambten. 32b. Verslag van de Gemeentelijke Bioscoopcommissie. 32c. Verslag van den Koninklijken Schouwburg. Legger van de wegen en voetpaden, behoorende tot de gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. het Departement ’s Gravenhage der Maat- schappü van Nijverheid. Verslag der Gezondheidscommissie voor de Gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van de Schoonheidscommissie. „de Commissie van toezicht op de Gem. Schoolbaden. „de Vereeniging „Volksbad”. het Bestuur der Vereeniging tot verbete ring der woningen van de arbeidende klasse, der Vereeniging „Kindervoeding”. betreffende de verstrekking van kindervoeding aan R.-K..scholen. ■*x. van de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen. 42. Nota betreffende het 'Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 43. Nota omtrent het Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1070