6 I. Personeel. b. Salarieering. Het personeel bestond uit de volgende ambtenaren, met de navolgende traetementen, waarnaast de op 1 Januari 1919 ingegane tevens zijn vermeld. De nieuwe salarisregeling in Mei 1019 aangenomen had terug werkende kracht tot op 1 Januari. waartoe ook de geestelijke elite der wereld zich aangetrok kén gevoelt. Levensbelang in een woord is het voor een stad als Den Haag om te zorgen, dat het, juist op het gebied van kunst en wetenschappen eene goede, liefst eene eerste plaats in neemt.” a. Aanstelling, ontslag, bevordering. Het personeel, dat aan het Archief.en aan het Gemeente- Museum verbonden was, werd met 1 October ontslagen en gelijktijdig bij den nieuwen Dienst aangesteld. Hierbij moet terstond vermeld worden, dat reeds met den 1 December daaropvolgende Mej. 1. C. E. Peelen, onderdirectrice van het Museum wegens hare benoeming tot directrice van het Rijks-Museum „Huis Lambert van Meerten” te Delft haar ontslag vroeg, wat haar werd verleend. Dit was een groot verlies, daar Mej. Peelen sedert haar in functie treden in 1912 op voortreffelijke wijze haar taak heeft verricht en ge heel ingewerkt was in onze verzamelingen; hare catalogus van ons Noord-Nederlandsch Aardewerk en al wat zij aan de beschrijving van de prentverzameling gedaan heeft, mag daarbij zeker nog wel afzonderlijk in herinnering gebracht worden. Het verlies trof te meer nu wij stonden voor een geheele reorganisatie, en het zelfs niet mogeljjk was ter stond in de vacature te voorzien. Bevorderd werden Mr. W. Moll tot Commies, F. van der Meer van Kuffeler tot Wetenschappelijk Assistent. Aange steld werd S. P. Douw tot schrijfster. De regelmatige perio dieke verhoogingen werden genoten. Deze inleiding kan ik dus besluiten met vast te stellen, dat het Gemeentebestuur zich heeft voorgenomen, dat met energie ten opzichte van bevordering der belangen van Kunst en Wetenschap een nieuwe koers zal worden inge slagen, hetwelk het van vitale beteekenis acht voor de ont wikkeling der Gemeente. 241, VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1106